Etnisk mangfold

Kifs mangsfoldsrapport

Mangfoldsrapporten er endelig lansert. Kunnskapsdepartementet er godt fornøyd med resultatet.

March 16, 2016

Oslo er den byen i Norge med størst etnisk mangfold, men mangel på god statistikk gjør det likevel vanskelig å lage gode og treffsikre tiltak for å sikre mangfold.

November 20, 2015

– Mangfoldsstudien som er på gang i Norge er et pionerprosjekt, mener Paula Mählck fra Stockholms universitet.

October 16, 2015

– Vi vil ha en like god diskusjon rundt etnisk mangfold som det finnes rundt kjønn, sier Ella Ghosh fra Kif-komiteen. Onsdag 28. oktober inviterer komiteen til workshop om mangfoldsledelse.

September 21, 2015

Forskning på etniske minoriteter i akademia er et relativt blankt felt i Norge. Det har forskningsinstituttene AFI og NIFU nå fått i oppdrag å gjøre noe med.

August 6, 2015

Mange norskfødte med innvandrerbakgrunn satser på høyere utdanning, men hva skjer etterpå?

June 3, 2015

Det finst mykje forsking på barrierar for kjønnsbalanse i akademia, men lite på etnisk mangfald. No utlyser Kif-komiteen ei utreiing som skal bøte på dette.

April 30, 2015

Politihøgskolen har lenge hatt et mål om å øke mangfoldet blant studentmassen og i den fremtidige politistyrken. Siden 2012 har de gått systematisk til verks i rekrutteringsprosessen.

April 21, 2015

Organisasjonen Transnational Arts Production foreslår kvotering av personer med flerkulturell bakgrunn til styrer og ledelse i kulturlivet, etter å ha sett effekten av kjønnskvotering. Likestillings- og diskrimineringsombudet er skeptisk.

February 27, 2015

Det er likevel viktige forskjellar på diskriminering på grunn av etnisitet og på grunn av kjønn, hevdar forskar.

December 19, 2014

Pages