Diskriminering

– Mangfoldsstudien som er på gang i Norge er et pionerprosjekt, mener Paula Mählck fra Stockholms universitet.

October 16, 2015

Forskning på etniske minoriteter i akademia er et relativt blankt felt i Norge. Det har forskningsinstituttene AFI og NIFU nå fått i oppdrag å gjøre noe med.

August 6, 2015

Studentmassen vokser stadig, og diskrimineringsvernet er utvidet. Hvordan bør universiteter og høgskoler håndtere diskriminering av kjønn, seksualitet, etnisitet, religion, funksjonshemming og sosial bakgrunn?

April 29, 2015

– Satsing på kjønnsbalanse og mangfold fremmer kvalitet i forskning. Jeg regner med at det blir et tema i likestillingsmeldingen, sier Curt Rice fra Kif-komiteen.

January 16, 2015

Argumentene for at kvinner er annenrangs vitenskapspersoner har blitt videreført og gjenoppfunnet i nye sammenhenger opp gjennom århundrene, mener historiker Bente Rosenbeck.

January 9, 2015

Det er likevel viktige forskjellar på diskriminering på grunn av etnisitet og på grunn av kjønn, hevdar forskar.

December 19, 2014

– Kvinner på teknologiske studier møter motstand og diskriminering, sier sosiolog Lena Wiik Olsen.

September 11, 2014

Til tross for formelle rettigheter og likestillingstiltak, fortsetter kvinner i akademia å stange hodet i veggen, mener Randi Gressgård.

April 11, 2014

Pages