Kvinner i tekniske og naturvitenskapelige fag

Jenter i skolen

Science Education NOW!

Den franske politikeren Michel Rocard har ledet ekspertgruppen som har hatt som oppgave å identifisere beste praksis i forhold til å øke elevers interesse i realfag. I sitt arbeid har gruppen gjennomgått alle prosjektene knyttet til realfagsundervisning finansiert under 5. og 6. rammeprogram i EU. I rapporten Science Education Now: A Renewed Pedagogy for the Future of Europe kommer gruppen med råd til hvordan realfagsundervisningen i skolen bør foregå, og trekker fram eksempler på beste praksis.
Les mer om rapporten her: Likestilling bra for realfagene

Rollemodeller

Andelen kvinnelige studenter innen rettsmedisin har økt dramatisk i England og USA de siste årene. Det er sannsynligvis fordi jentene har sett på TV. Hvorvidt det er mulig å øke jenters interesse  for tekniske og naturvitenskapelige fag gjennom tv-serier, er blitt et høyaktuelt spørsmål etter at andelen studenter i rettsmedisin har økt så dramatisk i forbindelse med TV-serien Silent Witness.
Les saken: Akkurat som på tv
Les også: - Realfag trenger forbilder

Jenter og teknologifag på Sørlandet

“Jenter og teknologifag på Sørlandet” er et partnerskapsprosjekt mellom NHO, LO, Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner. Formålet er å bidra til økt interesse for teknologifag hos jenter, for å bedre tilgangen på kvalifisert arbeidskraft på lengre sikt. Det arrangeres årlig jentekonferanser med omvisning flere steder på Sørlandet med til sammen tusen deltakere. Det blir gitt informasjon om valg og fremtidsmuligheter innenfor hele spekteret av teknologifagene. Jenter som har valgt teknologifag, blir profilert i media, på utdanningsmesser, skolebesøk og teknologidager for jenter. 100 nye jenter søkte ingeniør- og teknologistudier ved HiA Grimstad i 2006. Det innebar en økning på 200 prosent siden 2004.
Les mer: Agders Likestillingspris 2007 til “Jenter og teknologifag”
Les mer: Skal lære bort jenterekruttering

TENK

Mattetreningsprosjektet TENK satser på økt rekruttering, ikke minst av jenter og unge med minoritetsbakgrunn, til realfag. Les mer om TENK
Les også: Gjør matte relevant

Kvinnelige studenter

Jenter og Data

Et prosjekt som blir sett på som særlig interessant når Kunnskapsdepartementet i 2007 og 2008 skal legge spesiell vekt på rekruttering av flere jenter til realfaglige studier er prosjektet Jenter og Data ved NTNU.
- Vi kommer til å se på de gode erfaringene man har fra «Jenter og data» og bringe dem videre til hele landet. (Kunnskapsminister Øystein Djupedal til Adressa 07.03.2007.)

Prosjekt Jenter og Data ble startet opp i 1997 ved NTNU i Trondheim på bakgrunn av den lave jenteandelen som den gang var på linjen Datateknikk. Senere har prosjektet blitt utvidet til også å gjelde Kommunikasjonsteknologi og Informatikk.

Prosjektets målsetning er å øke antall kvinner i IKT-bransjen gjennom å øke jenteandelen på studiene gjennom ulike rekrutteringstiltak, sikre at flest mulig jenter trives og gjennomfører studiene, skape solide nettverk blant jentene for å bidra til økt erfaringsutveksling og inspirasjon og skape kontakter i næringslivet som gjør det lettere for jentene å komme ut i arbeidslivet. Jentekvote på datateknikk og kommunikasjonsteknologi ble innført samtidig som prosjektet ble opprettet.
Les mer: Jenter og Data
Les mer: Et godt sted å være
Les mer: Kan velge og vrake

Vi bryr oss-prosjektet

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen, la om sitt mottak av nye studenter høsten 1999. Tanken var å tilrettelegge for et helhetlig læringsmiljø hvor fakultetet viste at “vi brydde oss” om studentens sosiale behov og om studentens behov for å føle trygghet for at innsatsen i studiene også gir uttelling i trygge og interessante jobber. Alle muntlige og skriftlige evalueringer viser at det er kvinnene som først og fremst gir vi bryr oss-prosjektet rosende omtale.

Les mer: Vi bryr oss-prosjektet
Les mer: Vi bryr oss fikk toppkarakter av Likestillingssenteret
Les mer: Om prosjektet i Likestilt 2-2004

Kvinnelige forskere

Startpakker

I handlingsplan for likestilling 2004–2005 vedtok NTNUs styre å avsette 1 million til startpakker til kvinner i faste vitenskapelige stillinger på fagområder der kvinneandelen er under 10 %. Dette gjelder særlig innen matematiske, naturvitenskapelige og teknologiske fagområder. Til og med sommeren 2006 har NTNU brukt 3,8 mill til dette formålet.

Startpakkene er et målrettet tiltak for å gjøre det lettere for nytilsatte kvinner å etablere seg som forsker. Erfaringer viser at kvinner generelt ikke forhandler seg fram til like gode forskningsvilkår som menn ved ansettelser. Startpakkene søker å gjøre noe med dette ved at midlene blant annet kan brukes til drift, utstyr og lønnsmidler til forskningsassistanse. Også andre institusjoner vurderer å innføre tilsvarende tiltak.
Les mer: En praktisk start

Ressurssenter i Storbritannia

I oversikten over nettressurser finner du lenker til organisasjoner for kvinnelige forskere innen tekniske og natutvitenskapelige fag i Europa, samt flere kampanjer som jobber for å øke jenters interesse for disse fagene.

Ressurssenter i Storbritannia

I oversikten over nettressurser finner du lenker til organisasjoner for kvinnelige forskere innen tekniske og natutvitenskapelige fag i Europa, samt flere kampanjer som jobber for å øke jenters interesse for disse fagene.

Ressurssenter i Storbritannia

I oversikten over nettressurser finner du lenker til organisasjoner for kvinnelige forskere innen tekniske og natutvitenskapelige fag i Europa, samt flere kampanjer som jobber for å øke jenters interesse for disse fagene.