Kvalifiseringstiltak og avansement

Mentorprosjekter

NTNU i Trondheim, Universitetet i Tromsø (UiT), Universitetet i Oslo (UiO) og Universitetet i Bergen (UiB) har alle valgt å satse på mentorprosjekter. Det innebærer at en setter sammen par av stipendiater og vitenskapelige ansatte. Prosjektene har flere mål, blant annet å øke kvinneandelen blant professorene og i de andre høyere stillingene ved universitetene. Videre ønskes lederutvikling, både blant kvinner og menn. Et ønske om møter og nettverksbygging på tvers av de ulike fagmiljøene ved universitet er også en ambisjon ved flere av prosjektene.

Les mer: NTNUs mentorprogram
Les mer: Mentorprosjekt ved UiB
Les mer: Erfaringer fra mentorprosjektet ved UiB
Les mer: Mentorprosjektet ved UiT
Les mer: Mentoringprogrammet ved UiO
Les mer: Ressurssider om mentorvirksomhet, UK Resource Centre for Women in Science, Engineering and Technology: Mentoring

Kvalifiseringsstipend

Mange institusjoner gir kvalifiseringsstipend, noen er målrettet i sin bruk ved at man kun gir slike stipend til det underrepresenterte kjønn, mens andre praktiserer moderat kjønnskvotering. Kvalifiseringsstipend forstås gjerne som frikjøp av tid til å fullføre forskning for slik å kvalifisere seg til professor.

Kvalifiseringsstipendene anses som vellykkede tiltak, ved at de gir konkret effekt. Tilbakemeldinger fra kvinner som har mottatt kvalifiseringsstipend er at det gir legitimitet til å konsentrere seg om forskningen, og at det gir mulighet til å ferdigstille forskningsarbeidet, samt at det gir anledning til å inngå i tettere forskningssamarbeid. NTNU melder at 46 % av de kvinnene som har fått tildelt kvalifiseringsstipend ved NTNU i løpet av de siste årene er blitt professor.

Les mer: Halv mill. til kvinner som vil bli professor

Startpakker

Ved NTNU: Ordningen er avgrenset til institutter der kvinneandelen blant fast vitenskapelig ansatte er mindre enn 20 %. Det kan søkes om drifts- og utstyrsmidler, samt lønnsmidler til forskningsassistanse.

Startpakkene er et målrettet tiltak for å gjøre det lettere for nytilsatte kvinner å etablere seg som forsker. Erfaringer viser at kvinner generelt ikke forhandler seg fram til like gode forskningsvilkår som menn ved ansettelser. Startpakkene søker å gjøre noe med dette ved at midlene blant annet kan brukes til drift, utstyr og lønnsmidler til forskningsassistanse. Også andre institusjoner vurderer å innføre tilsvarende tiltak.
Les mer hos NTNU: Startpakker for kvinner i fast vitenskapelig stilling på mannsdominerte områder

Fagmiljø med høy kvinneandel

Rapporten I spennet mellom kvalitet og krav til likestilling, utarbeidet av NIFU STEP i 2004 drøfter forhold som er viktige for å rekruttere kvinner til faste forskerstillinger. Utgangspunktet er fem fagmiljøer kjennetegnet ved relativt høy kvinneandel blant det fast ansatte forskerpersonalet. En felles holdning ved alle fagmiljøene var at for å beholde og å øke andelen kvinner bør fokus rettes mot den ordinære rekrutteringspolitikken. Tiltakene som de ulike fagmiljøene hadde implementert omfattet:

  • kortvarige arbeidsstipend for å skrive søknad for opptak til doktorgradsprogram, eller søknad for postdoktor-stipend
  • postdoktor-stipend øremerket for kvinner
  • arbeid for å oppmuntre yngre kvinnelige forskere til å kvalifisere seg gjennom vitenskapelig publisering, introduksjon til faglige nettverk og til å søke forskningsopphold ved relevante institusjoner utenlands
  • oppfordre kvinner til å søke stillinger
  • kvinnelige medlemmer i alle bedømmelseskomiteer
  • prioritering av forskningstema der det finnes kvinnelige rekrutter.

Les mer: I spennet mellom kvalitet og krav til likestilling

Internasjonale eksempler

Advance-project

ADVANCE-prosjektet fremmer kvinners deltakelse i forskning ved å utvikle deres ferdigheter i karriereutvikling og planlegging. Programmet fokuserer på mentorvirksomhet, kurs og seminarer samt nettverksbygging. Advance er finansiert gjennom EUs 6. rammeprogram for forskning.  
Les mer om Advance

Aspasia

Aspasia er et program etablert i Nederland med mål om øke andelen kvinner i øvre sjikt av forskningen. Programmet ble initiert av utdannelsesdepartementet I samarbeid med Association of Universities og Netherlands Organisation for Scientific Research i 1999. Under dette programmet kan erfarne kvinnelige forskere, og kvinnelige forskere på professornivå, søke om forskningsmidler. Tidligere var det også avsatt midler til PhD og postdoc-stillinger for kvinner. 
Les mer om programmet her: Apasia

Fforte : Women in Research and Technology

fForte er et samarbeidsprogram mellom fire statlige departement i Østerrike – Departementet for vitenskap og forskning (BMWF), departementet for transport, innovasjon og teknologi (BMVIT), departementet for økonomi og arbeid (BMWA) og departementet for utdanning, kultur og kunst (BMUKK). Programmet er også støttet av det østerrikske rådet for forskning og teknologiske utvikling. Programmet har som mål å bedre kvinners muligheter til å avansere innen tekniske og naturvitenskapelige fag. Det samler svært ulike tiltak og har et bredt nedslagsfelt. Programmet ble lansert i 2002 og varte i første omgang til 2007, men etter en evaluering av programmet er det nå vedtatt at det skal forlenges fra 2009 til 2012. 
Les mer om programmet her: fFORTE - A Successfully Implemented Initiative in Austria 
Se prosjektets nettsider: http://www.fforte.at

Les også om prosjektet Women’s Postgraduate College for Internet Technologies (WIT) som pågikk i perioden 2003–2008 ved universitetet for teknologi i Wien. WIT har blant annet etablert en forskergruppe for 8 kvinnelige PhD-studenter. 

VINNMER

Omlag hundre kvinnelige forskere som har disputert skal få økonomisk støtte til å fortsette sine forskerkarrierer gjennom programmet VINNMER i Sverige. 
Les mer hos Nationella sekretariatet för genusforskning
Se også programmets sider: VINNMER

MEERVOUD

Dette er et program under Netherlands Organisation for Scientific Research. MEERVOUD har som mål å hjelpe kvinner som har en postdoc til å bli forelesere på universitetet (university lecturers). Dette gjøres blant annet ved å opprette midlertidige stillinger knyttet til allerede eksisterende stillinger der den ansatte i nær framtid går av med pensjon. Overgangsfasen kan være på minst 2 år og maks 4 år. En annen mulighet er at en eksisterende fulltidsstilling deles i to. Disse to halve stillingene kan enten besettes av en mann og en kvinne, eller to kvinner.
Les mer om MEERVOUD

Rosalind Franklin Fellowships

Universitetet i Groningen utlyser ”tenure track”-stillinger for kvinner på en rekke mannsdominerte fagområder. Etter fem år evalueres kandidatene for mulig 1. amanuensisstilling, etter ytterligere 5 år evalueres kandidatene til professorat.
Les mer hos Universitetet i Groningen
Se utlysning ved Kunstfakultetet
Les mer om programmet her: Rosalind Franklin Tenure-track Fellowships

 

Fra magasinet

Hilde C. Dreyer

En praktisk start

Startpakka var ingen livredder, men den har gitt professor Heidi C. Dreyer mulighet til å jobbe målrettet og langsiktig.
Les artikkelen

 

Svandís Benediksdóttir

På kyss og tvers

- Når flere deltakere forteller at de ville ha hoppet av arbeidet med oppgaven om det ikke var for mentorprogrammet, så vurderer jeg det som en suksess.
Les artikkelen

 

Marit Godeseth

Likestilling i system

Motivasjonsarbeid og en aktiv personalpolitikk skal få kvinner til topps på Lillehammer. 
Les artikkelen

 

 

 

 

Ressurssider

UK Resource Centre for Women in SET har laget en guide med eksempler på beste praksis og råd til arbeidsgivere knyttet til kvinners kvalifisering og avansement i akademia.

Se også