Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning

Oppslagstavle - arkiv

Her finner du oversikt over alle notisene som har stått i oppslagstavla. Notiser fra andre år finner du i menyen til høyre.

2008

Sverige. (29.12.2008)

I løpet av årene 2005-2008 har andelen kvinner blant de nyansatte professorene og gjesteprofessorene ved Stockholms universitet økt betydelig, i 2008 var andelen 43 prosent. Les mer hos Newsdesk

Økonomi. (18.12.2008)

Det transnasjonale EU-prosjektet "Gender Budgeting as an instrument for managing scientific organisations to promote equal opportunities for women and men - with the example of universities" har lagt fram sin sluttrapport “Gender Budgeting as a Management Strategy for Gender Equality at Universities”. Last ned rapporten

Nyhetsbrev. (18.12.2008)

I siste nyhetsbrev fra Högskoleverket i Sverige kan du blant annet lese om VINNOVA-programmet VINNMER som skal gi kvinnelige forskere bedre karrieremuligheter, og om kvinnelige forskere i Uppsala som opplever at de forsker i sterk motvind. Les Jämställdhet i högskolan

Medisin. (16.12.2008)

3. desember arrangerte Det medisinske fakultet ved NTNU, likestillingsseminar. I løpet av dagen ble ulike tema belyst, som det å være kvinne og forsker, og det å forske ved fakultetet uten å være medisiner. Nå kan du lese referat og innlegg fra seminaret på fakultetets sider

Rapporter. (16.12.2008)

Aalborg universitet i Danmark har undersøkt kjønnsprofiler i de vitenskapelige stillingene ved universitetet og utarbeidet en rapport med forslag til tiltak for å fremme likestilling. Les om undersøkelsen og last ned rapporter på universitetets sider for likestilling

Blogg. (16.12.2008)

Dekanus Stig A. Slørdahl ved Det medisinske fakultet ved NTNU blogger om likestilling på forskning.no. Les You’ve Come A Long Way, Baby

Call for papers. (10.12.2008)

De tekniske universitetene i IDEA League arrangerer den internasjonale konferansen "Going Diverse: Innovative Answers to Future Challenges - International Conference on Gender and Diversity in Science, Technology and Business" 29.-30. oktober 2009. Nå etterlyser arrangørene bidrag til programmet. Les mer hos IDEA League

Vil ha flere kvinnelige professorer. (10.12.2008)

− Kvinner utgjør 42 prosent av postdoktorandene og 35 prosent av førsteamanuensene, men bare 18 prosent av professorene. Regjeringen og jeg kan ikke akseptere at disse forskjellene mellom kvinner og menn fremdeles eksisterer, sier Tora Aasland til Norges forskningsråd

Nyhetsbrev. (02.12.2008)

I siste nyhetsbrev fra Högskoleverket i Sverige kan du blant annet lese om kvinners og menns framgang i å få forskningsmidler fra Vetenskapsrådet i perioden 2003 til 2007. Les mer i nyhetsbrevet

Akkreditering. (02.12.2008)

– Nokut må vurdere nærmere hvilken holdning organet skal ha til å gjøre likestilling til et evalueringskriterium. Men i første rekke er det KD som bør vurdere spørsmålet, sier Nokut-direktør Oddvar Haugland til Forskerforum

Statistikk. (23.11.2008)

Les nyhetsblad med oppdatert statistikk om kvinner i universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren i 2007 basert på data fra NIFU STEPs Forskerpersonalregister hos NIFU STEP

Rekruttering. (21.11.2008)

Mange rekrutter velger seg bort fra universitetene fordi de ønsker å jobbe i mer inkluderende miljøer. Her ligger også en grunn til at det fortsatt er vanskelig å rekruttere kvinner, mener administererende direktør i Forskningsrådet Arvid Hallén. Les hans kronikk Tøffere kamp om talentene

Mentorprogram. (21.11.2008)

EU-prosjektet eument-net har studert mentorprogram for kvinnelige forskere i hele Europa. Resultatet er en praktisk håndbok for utvikling av mentorprogram lokalt, regionalt og på nasjonalt nivå. Last ned “Establishing Mentoring in Europe. Strategies for the promotion of women academics and researchers” hos eument-net

Publisering. (17.11.2008)

Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo har analysert kvinnelige forskeres nivå II-publisering i perioden 2005 til 2007. Deres resultater viser at selv om rundt femti prosent av de vitenskapelig ansatte ved fakultetet er kvinner, utgjør deres andel av publisering på nivå II likevel i snitt kun 25 prosent i den tre-årige perioden. Les hele analysen hos Universitetet i Oslo

Kjønnsforskning. (13.11.2008)

– Det er et paradoks at offentligheten er full av diskusjoner om kjønn og likestilling uten at dette reflekteres i hvor mye som blir bevilget til kjønnsforskning. Det sa Anne-Jorunn Berg, leder av programstyret for Norges forskningsråds forrige kjønnsforskningsprogram på konferansen Kjønnsforskning NÅ! Les mer hos KILDEN

Innspill. (13.11.2008)

Statsråd Tora Aasland inviterer alle interesserte - personer, institusjoner, organisasjoner og bedrifter - til å komme med innspill til det pågående arbeidet med ny forskningsmelding. Les mer hos Kunnskapsdepartementet

Øremerking. (13.11.2008)

I statsbudsjettet slo regjeringen fast at den ønsker å øremerke midlertidige stillinger til kvinnelige forskere. Men ifølge Kif-komiteen er det fremdeles uklart hva som gjenstår av arbeid før dette kan settes ut i livet. Les komiteens henvendelse til Kunnskapsdepartementet om dette her

Realfag. (11.11.2008)

Ellen Karoline Henriksen ved Universitetet i Oslo og Camilla Schreiner ved Naturfagsenteret er koordinatorer for prosjektet IRIS - Interest & Recruitment in Science. Forskningsprosjektet har som mål å forstå ungdoms utdanningsvalg generelt, valg og bortvalg av realfag spesielt, og jenters valg i særdeleshet. Les mer hos forskning.no

Nytt medlem. (10.11.2008)

Professor Kjell Bratbergsengen ved Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap ved NTNU er nytt medlem i Komité for integreringstiltak - kvinner i forskning. Les mer om han hos NTNU

Call for papers. (07.11.2008)

Frist for å melde inn bidrag til 6th Conference on Gender Equality in Higher Education er 21. november 2008. Les mer på konferansesidene

Komitéarbeid. (04.11.2008)

NIFU STEP har på oppdrag fra Forskerforbundet undersøkt hvorvidt kravet til kvinnerepresentasjon i ansettelses- og bedømmelseskomiteer fører til en større arbeidsbelastning for kvinner enn for menn. Rapporten belyser spørsmål knyttet til omfang, tidsbruk, arbeidsbelastning og erfaringer med slike verv. Les mer hos Forskerforbundet

Forskning. (04.11.2008)

Torsdag 4. november arrangerer EU-prosjektet GAPP sitt avslutningsseminar i Brüssel. GAPP, Gender Awareness Participation Process, har studert kjønnsforskjeller i valg av forskningskarrierer blant unge menn og kvinner. Les mer om prosjektet og resultatene hos GAPP

Sverige. (29.10.2008)

Flere kvinnelige forbilder og obligatorisk opplæring i kjønnsbevisst pedagogikk for alle lærerere. Det ønsker ingeniørstudentene som har gransket sin utdannelse fra et kjønnsperspektiv ved Uppsala universitet. Les mer hos Ergo.nu

Forskning. (29.10.2008)

Det EU-finaniserte forskningsprosjektet PRAGES (­Practising Gender Equality in Science) skal samle og identifisere god praksis i arbeidet for å fremme likestilling i forskning. Nå har prosjektet opprettet sitt eget nyhetsbrev. Les første nummer her

Blogg. (29.10.2008)

UK Resource Center for Women in SET har laget blogg der kvinner innen blant annet ingeniørfag og tekniske fag skriver. Les mer i GetSETWomen Blog

Nettverksmøte. (27.10.2008)

Neste nettverksmøte for likestillingsarbeidere i forskningssektoren arrangeres 19.-20. januar i Tromsø. Les mer om nettverksmøtet her

Nyhetsbrev. (27.10.2008)

Hva blir synliggjort i likestillingsarbeidet, og hva havner i skyggene? Det var tema for den svenske likestillingskonferansen ved Högskolan i Halmstad 15.-16. oktober. Les om denne konferansen og mer i siste nyhetsbrev fra Högskoleverket i Sverige: Jämställdhet i högskolan nr 7, 2008

Molde. (20.10.2008)

Mandag 27. oktober inviterer Likestillingsutvalget ved Høgskolen i Molde til dagsseminar med overskriften 'Veger til forskningskarriere' hvor siktemålet er å stimulere kvinner til å satse på en vitenskapelig karriere, forskningskarriere, kvalifisere seg for professorat eller andre forskningsstillinger. Les mer hos Høgskolen i Molde

Norges forskningsråd. (17.10.2008)

Kif-komiteen har henvendt seg til Norges forskningsråd med forespørsel om hva Forskningsrådet kan gjøre for å hjelpe instituttsektoren med å følge opp aktivitets- og redegjørelsesplikten i Likestillingsloven. Les brevet

Sverige. (14.10.2008)

Etter drøyt ti år på post oppsummerer de såkalte "Thamprofessorene" i Sverige at deres bidrag til et mer likestilt akademia har vært stort eller ganske stort. Les mer hos Nationella sekretariatet för genusforskning

Ny rapport. (14.10.2008)

Hvilken betydning har det for forskerkarrieren din om du har en partner som også er forsker? Det ser rapporten "Dual-career academic couples : what universities need to know" fra The Clayman Institute for Gender Research nærmere på. Les mer hos KILDEN

Kjøper kvinner fri. (08.10.2008)

Universitetene kjøper kvinnelige førsteamanuenser fri fra undervisning. Slik skal kvinnene få tid til å bli professorer. Les mer i Studvest

Statsbudsjettet III. (08.10.2008)

Akademikerne har lenge gått inn for øremerking av vitenskapelige stillinger til kvinner og vi er positive til at 15 prosent av de nye stipendiatstillingene reserveres kvinner. Les mer hos Akademikerne

Statbudsjettet II. (08.10.2008)

Torbjørn Digernes, rektor ved NTNU mener regeringens satsing på øremerking av stillinger til kvinner er et viktig og riktig signal. – For NTNUs del har vi for lengst tallfestet at vi må tilsette kvinner i halvparten av de nye stillingene som krever doktorgrad, om vi skal nå våre egne mål for likestilling, sier han. Les mer i forskning.no

Statbudsjettet I. (07.10.2008)

Regjeringen vil øremerke 15 prosent av nye rekrutteringsstillinger til kvinner. For Universitetet i Oslo vil det innebære en øremerking av 6 nye stipendiatstillinger og 2 postdoktorstillinger til kvinner. Les mer i Uniforum

Mannstungt. (25.09.2008)

Historiefaget ved NTNU feirer at de har rundet 50 år - med et seminar hvor bare menn er invitert til å snakke. Men om kvelden er det fest. Da får kvinnene være toastmastere. Les mer i Universitetsavisa

Lite kjønn i juspensum. (25.09.2008)

Det er store variasjoner i hvorvidt kvinne- og kjønnsperspektivet er integrert i de obligatoriske jusfagene ved Universitetet i Oslo. Les mer hos forskning.no

Doktorgrader. (25.09.2008)

Flere kvinner enn menn tar doktorgraden når man holder MNT-fagene utenfor. Les mer i Doktorgrader i tall

Danmark. (15.09.2008)

Kun hver tredje danske forsker er en kvinne. Universitetene forsøker nå med mentorer, mer åpne rekrutteringsprosesser og barnepass på jobben for å lokke flere kvinner til akademia. Les mer hos Skånskan

Forskning. (15.09.2008)

Selv om kvinnelige og mannlige forskere begynner sin karriere på samme nivå, har menn generelt en bedre karriereutvikling seks til ti år etter at de har disputert. Det er et av resultatene i rapporten "Finally Equal Footing for Women in Social Science Careers" fra Washington university. Rapporten ser på kvinnelige forskeres karriereutvikling i seks samfunnsvitenskapelige fag ved amerikanske universitet. Les mer om rapporten

Nyhetsbrev. (15.09.2008)

Færre kvinner går videre til forskerstudier i Sverige, ifølge en ny rapport fra Högskoleverket. Les om dette og mer i nyhetsbrevet Jämställdhet i högskolan

Sverige. (11.09.2008)

Kun 18 prosent av professorene i Sverige er kvinner, til tross for at det totale antallet professorer er fordoblet de siste ti årene. Det viser nye tall fra Högskoleverket og Statistiska centralbyrån. Les mer hos SCB

Doktorgradsstipend. (11.09.2008)

Monash Research Graduate School i Australia søker stipendiater med faginteresse for kjønn og høyere utdanning. Søknadsfristen er 31. oktober. Les mer hos Monash Research Graduate School

Utlysninger. (04.09.2008)

3. september ble 22 nye utlysninger sendt ut under EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling. Programmet Science and society utlyser blant annet midler som skal bidra til å engasjere forskningsorganisasjoner i debatten om kjønn og forskning og til prosjekt som engasjerer forskningssentre og museum i forhold til kvinner og forskning. Les mer hos Cordis

Australia. (04.09.2008)

Et nytt australsk forskningsprosjekt har studert kjønnsforskjeller blant forskere i starten på sine karrierer. Ett av funnene er at kvinnene dominerer i usikre og midlertidige stillinger. Les mer om prosjektet hos Monash University

Pensum. (04.09.2008)

Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo har vedtatt de ønsker at 20 prosent av pensum i alle fag skal være skrevet av det underrepresenterte kjønn. Les mer i Universitas

Calls. (02.09.2008)

Elsevier Foundation i Nederland deler ut stipend gjennom The New Scholars program til forskning og tiltak som gjør det enklere å kombinere familie og barn og akademiske karrierer innen naturvitenskap, helse og teknologi. Les mer hos Elsevier Foundation

Nyhetsbrev. (29.08.2008)

Kun 14 prosent av søkerne på "Advanced Grants" fra European Research Council var kvinner, og EU-kommisjonen har åpnet for at statsstøtte kan gis kvinnelige etablerere, uten at det må godkjennes av kommisjonen på forhånd. Les om dette og mer i siste nyhetsbrev fra European Platform of Women Scientists.

Etterlyser nominasjoner. (29.08.2008)

European Molecular Biology Organization og Federation of European Biochemical Societies ønsker nominasjoner til prisen Women in Science Award 2009. Prisen skal berømme kvinnelige forskere som har gjort bemerkelsesverdige bidrag til forskning i Europa. Les mer hos European Molecular Biology Organization

Undersøkelse. (28.08.2008)

Siste nummer av tidsskrift for den norske legeforening presenterer en landsomfattende undersøkelse av legers motiver for valg av spesialitet. Analysene viser blant annet at kvinner og menn har ulike preferanser og prioriteringer når det gjelder karriere og spesialitetsvalg. Les mer i tidsskriftet

IKT i skolen. (28.08.2008)

Kan gutter blir mer engasjerte i skolen hvis IKT brukes kreativt? Hvordan kan skolen fange opp og inkludere jenters ofte tause kunnskap om IKT i undervisningen? Dette er noen av spørsmålene som stilles i siste utgave av Forskning viser

Høyere utdanning. (28.08.2008)

Flere menn enn kvinner fullfører master- og doktorgrad. I 2007 hadde 7,3 prosent av norske menn mot kun 4 prosent av norske kvinner en master- eller doktorgrad. Fungerende likestillingsrådgiver ved Universitetet i Oslo Ingrid Uldal synes ikke tallene er tilfredsstillende. Les mer i Universitas

Rapport. (28.08.2008)

Rapporten "Benchmarking national policies on gender equality in science" er utgitt av Helsinkigruppen for kvinner og forskning. Rapporten skal gi en oppdatert oversikt over nasjonal politikk og statistikk i forhold til kvinner og forskning i alle gruppens 33 medlemsland. Les mer hos Helsinkigruppen

Foredrag. (27.08.2008)

Tirsdag 2. september besøker Tora Aasland Universitetet i Oslo for å snakke om likestilling i høyere utdanning. Hun vil i sitt foredrag legge vekt på det felles ansvar myndigheter og universiteter/høyskoler har for å sørge for en bedre kjønnsbalanse innenfor forskning og høyere utdanning. Les mer hos Universitetet i Oslo

EU. (21.08.2008)

EU åpner nå for at statsstøtte kan gis kvinnelige etablerere, uten at det må godkjennes av EU-kommisjonen på forhånd. Fra i høst vil denne EU-regelen også gjelde i Norge. Les mer hos Den norske EU-delegasjonen

Rekruttering. (23.06.2008)

Opposisjonen og rektorene ved landets fire største universiteter reagerer på at regjeringen har utsatt den varslede stortingsmeldingen om rekruttering av forskere. Rektorene understreker at konkrete og snarlige tiltak må til for å sikre rekrutteringen av nye forskere av begge kjønn. Les mer i Aftenbladet.no

Nyhetsbrev. (17.06.2008)

Les blant annet om den kommende konferansen Nordiskt symposium om kön, utbildningsframgång och arbetsliv og hvordan Europaparlamentet etterlyser bedre likestilling i akademia i siste nummer av nyhetsbrevet Jämställdhet i högskolan. Les mer hos Högskoleverket

Kritiserer EU. (17.06.2008)

"Snart kan vi fylla hela bibliotek med rapporter, expertgruppsresultat och statistik. Hyllan för åtgärder är däremot nästan tom." Det skriver EU-parlamentarikern Lena Ek i en debattartikel om jämställdhetsarbetet inom EU. Les mer hos Nationella sekretariatet för genusforskning

Undersøkelse. (13.06.2008)

I en ny europeisk undersøkelse sier 76.6 prosent av de kvinnelige forskerne seg enige i at "forskning er styrt av menn", og 75 prosent mener kvinner oftere blir tildelt administrative og underordnede oppgaver. Undersøkelsen er basert på data samlet inn gjennom EADGENE Network of Excellence og SABRE-prosjektet. Les mer hos Cordis

Ny utlysning. (10.06.2008)

EU-kommisjonen har lagt prosjektet "Gender in research - Toolkits and training activities" ut på anbud. Søknadsfrist er 15. juli. Les mer hos Kommisjonen

Sverige. (04.06.2008)

Seksuell trakassering og negativ særbehandling er en del av arbeidsmiljøet for kvinnelige doktorgradsstipendiater. Uppsala studentkår er skuffet over at situasjonen ikke har forbedret seg de siste fem årene. Les mer hos Upsala Nya Tidning

Utdanning. (03.06.2008)

Stadig flere studenter gjør seg ferdig med høyere utdanning, og flest av dem er kvinner. Det er i stor grad studenter fra universitetene som står for denne økningen, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Les mer hos Din Side

Ny rapport. (28.05.2008)

Kjønnsubalansen på høgskoler og universitet øker, ifølge en ny rapport utarbeidet av Högskoleverket i Sverige. Betraktelig flere kvinner enn menn påbegynner og avslutter høyere utdanning i Sverige. Les mer hos Högskoleverket

Ikke interesserte? (26.05.2008)

Hvorfor er det ikke flere kvinner innefor fag som fysikk og matte? To nye amerikanske studier mener en viktig årsak er at kvinnene rett og slett ikke er interessert. Les mer i boston.com

EU. (23.05.2008)

EU-parlamentet etterlyser større innsats for å øke andelen kvinner i forskning. I en ny rapport kritiserer de blant annet EUs mål om at 25 prosent av toppjobbene innen forskning i offentlig sektor skal gå til kvinner. De påpeker at dette er langt under det bredt anerkjente målet om 40 prosent kvinner. Les mer hos Cordis

Tilstandsrapport. (14.05.2008)

I forbindelse med den årlige etatsstyringen som Kunnskapsdepartementet utfører overfor universitets- og høyskolesektoren har departementet laget en overordnet tilstandsrapport for UH-sektoren 2008. Last ned rapporten hos Kunnskapsdepartementet

Kvinnene inntar rektorstolene. (07.05.2008)

I Norge er én av tre av rektorene ved universiteter og høgskoler kvinner - en økning på 75 prosent på to år. Likevel sliter vi med å ta igjen våre svenske naboer, som gjennom nettverksbygging er i ferd med å oppnå full kjønnsbalanse. Les hele saken

Statistikk. (06.05.2008)

Notatet "Karriereløp i akademia" er et statistikkgrunnlag om kvinneandeler i ulike fagområder og faggrupper i akademia, og kvinners og menns karriereveier i akademia. Notatet er utarbeidet av NIFU STEP på oppdrag fra Komité for integreringstiltak – kvinner i forskning. Last ned notatet hos NIFU STEP

Sjernø. (05.05.2008)

Kif-komiteen etterlyser i sitt høringssvar til innstillingen fra Stjernø-utvalget en høyere bevissthet rundt sammenhengen mellom likestilling og kvalitet i utdanning og forskning. Komiteen ønsker også konsekvensutredninger av de ulike modellene som blir foreslått i innstillingen med blikk på kjønn og likestilling. Les hele høringssvaret

Nyhetsbrev. (23.04.2008)

Hvilken innflytelse har media på antallet kvinner i forskning? Les om dette og mer i siste nyhetsbrev fra UK Resource Centre for Women in SET

Mentorprogram. (18.04.2008)

EU-prosjektet eument-net - European network of mentoring programmes for women in academia and research har nå lansert sin plattform og database på nett. Plattformen skal bidra til økt samarbeid og erfaringsutveksling mellom mentorprogram for kvinnelige forskere i Europa. Les mer hos eumrnt-net

Call for papers. (18.04.2008)

Stockholm universitet arrangerer 6th European Conference on Gender Equality in Higher Education i august 2009. Nå inviterer de interesserte til å sende inn forslag til postere og papers. Frist for innsendelse er 30. september 2008. Les mer hos Stockholm universitet

Fysikk. (18.04.2008)

Selv om de kvinnelige forskerne var mer produktive enn sine mannlige kolleger, fikk de gjøre færre konferansepresentasjoner av eksperimentet de hadde vært med på. Dette så ut til å ha en negativ effekt på de kvinnelige forskernes karrieremuligheter. Les mer i Sherry Towers sin artikkel 'A Case Study of Gender Bias at the Postdoctoral Level in Physics, and its Resulting Impact on the Academic Career Advancement of Females' hos arXiv

Øremerking. (14.04.2008)

Studenttinget NTNU beklager at forskningsministeren vil gjeninnføre øremerking av vitenskapelige stillinger til kvinner. Les mer i Under Dusken

Nyhetsbrev. (10.04.2008)

Bli oppdatert på nye utlysninger på EU-nivå, og les blant annet om framdriften i etableringen av European Institute of Innovation and Technology (EIT) og om Marja Makarow som er første kvinnelige leder for European Science Foundation (ESF) i siste nyhetsbrev fra European Platform of Women Scientists

Marie Curie-stipend. (10.04.2008)

Nye muligheter for finansiering av utenlandsopphold for forskere i Europa og resten av verden, eller utenlandske forskere til Norge. Søknadsfrister for Intra-European, International Outgoing eller International Incoming Fellowships er 19. august 2008. Les mer hos Norges forskningsråd

Uttalelse. (08.04.2008)

European Platform of Women Scientists har sendt inn uttalelse på høringen “Proposal of Selection Criteria for EIT Governing Board Members” publisert av European Institute for Innovation and Technology (EIT). Les deres kommentarer på epws.org

Medisin. (08.04.2008)

Den økende andelen kvinnelige leger kommer til å innebære et problem i framtiden. Universitetene bør derfor satse på å rekruttere flere menn til medisinfaget. Det mener den britiske forskeren Brian McKinstry. Les mer i Dagens Medicin

Blogg. (04.04.2008)

Likestillingsrådgiver Anna Vibeke Lorentzen ved Universitetet i Oslo har vært denne ukens blogger på Gender in Norway. Les hennes tekster her

Sverige. (01.04.2008)

I siste nyhetsbrev om likestilling fra Högskoleverket kan du blant annet lese om at de svenske lærestedene er i ferd med å nå det nasjonalet målet om en kvinneandel på 26 prosent blant nytilsatte professorer, og at Stockholms universitet satser på kvinnelig entreprenørskap. Les dette og mer i Jämställdhet i högskolan nr 3, 2008

Ny rapport. (01.04.2008)

Ifølge rapporten 'Kunskapens läge 2008' fra Sveriges akademikers centralorganisation (Saco) regnes et sted mellom en fjerdedel og en tredjedel av arbeidskraften på det svenske arbeidsmarkedet som overutdannet. Rapporten viser at kvinner er mer overutdannet enn menn. Les mer om rapporten hos Saco

Tyskland. (01.04.2008)

Den tyske regjeringen har lansert et program som skal skape 200 nye professorstillinger for kvinner i løpet av de neste fem årene. Det tyska fackförbundet GWE (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft) støtter programmet, men vektlegger viktigheten av en likestillingsorientert personalpolitikk. GWE foreslår også kvinnekvoter på alle stillingsnivå i det akademiske systemet. Les mer hos University World News

Hvem har skylda? (27.03.2008)

Er det diskriminering som holder kvinner borte fra toppstillingene i akademia, eller er det kvinnene det er noe feil med? Esther Oxford snakker forskere og likestillingarbeidere i England. Les mer i Times Higher Education

Universitetet i Bergen. (27.03.2008)

Instituttleder Peter M. Haugan hadde ønsket seg fondsmidler som kunne finansiere forskerstillinger for kvinner etter post.doc-perioden. Han tror kvinner ofte frykter en usikker jobbfremtid og faller fra før faste stillinger utlyses. Les mer i På Høyden

Reagerer. (14.03.2008)

UiB-ansatte reagerer på Aaslands NRK-utspill, hvor hun hevder at menn har fått de stillingene som kvalifiserte kvinner burde hatt. Les mer i På Høyden

Ny statistikk. (14.03.2008)

Foreløpige tall fra NIFU STEPs Forskerpersonalregister viser at kvinneandelen blant professorene i UoH-sektoren var 18 prosent i 2007, en økning på ett prosentpoeng fra 2005. Andelen kvinner blant stipendiatene var 51 prosent, en økning på 3 prosentpoeng i samme periode. Les mer statistikk i nyhetsbrevet Kvinner i forskning

Forskning. (13.03.2008)

Barbara Bagilhole, professor ved Loughborough University, har spurt 26 viserektorer, ledere og hodejegere om hvilke kvalifikasjoner de mener er nødvendige for ledelsesjobber i britiske og australske universitet. En hyppig tilbakemelding fra disse er at kvinner er for dårlige til å delegere, og at de derfor passer mindre i slike posisjoner. Les mer i Times Higher Education

Danmark. (11.03.2008)

Det utdannes omtrent like mange kvinnelige og mannlige forskere ved Københavns Universitet, men kun litt mer enn hver tiende professor er en kvinne. Nå vil universitetet blant annet gi belønning til fakultet som ansetter kvinner. Les mer hos Københavns Universitet

Sverige. (11.03.2008)

Jo høyere opp i akademia man kommer ved Uppsala universitet, desto færre kvinner finner man. Det viser en ny rapport fra Doktorandnämnden ved Uppsala studentkår. Les rapporten Karriär och kön vid Uppsala universitet

Barn. (11.03.2008)

"En kvinne som har nådd til topps, har ikke like mange barn som sin mannlige kollega i lignende stilling. I gjennomsnitt har kvinnene færre barn, og det er flere barnløse kvinner enn barnløse menn blant forskerne." Det sier Mette Verner som har forsket på barn og famileforhold blant forskere i Danmark. Les mer i Information

Nyhetsbrev. (09.03.2008)

Les aktuelt fra EU i siste nyhetsbrev fra enheten Scientific culture and gender issues. EU-prosjektet Practising Gender Equality in Science (PRAGES) skal sammenlikne ulike strategier som er i bruk for å fremme kvinner i beslutningstakende organ i forskningssektoren, og startet sitt arbeid 1. mars. Og EU-kommisjonen har nedsatt en ny ekspertgruppe som skal se på kjønn og fremragende forskning. Les mer

Sverige. (09.03.2008)

Ny statistikk viser at kvinner står for to tredjedeler av alle eksamner i de svenske høgskolene, og at andelen jenter øker på noen av de guttedominerte fagene i den videregående skolen. Også andelen gutter i helsefagene øker. Les om dette og mer i siste nyhetsbrev om likestilling fra det svenske Högskoleverket

Ny rapport. (09.03.2008)

EU-ekspertgruppen Women In Research Decision Making (WIRDEM) står bak rapporten 'Mapping the maze: Getting more women to the top in research'. Her ser gruppen blant annet på hvilke hindre kvinnelige forskere møter i akademia, og på hvordan evalueringer og forfremmelser foregår. Rapporten inneholder også eksempler på beste praksis. Les rapporten

Ny statistikk. (07.03.2008)

Eurostat ser nærmere på kvinnelige forskere i tekniske og naturvitenskapelige fag i Europa i nyeste nummeret av Statistics in Focus. Last det ned hos Eurostat

Støtter Aasland. (07.03.2008)

- Øremerking av stillinger er en seier for Forskerforbundet og hele utdanningssektoren. Regjeringen har nå tatt en viktig avgjørelse som kan være et gjennombrudd for likestilling i akademia, sier Sigrid Lem, fungerende generalsekretær i Forskerforbundet. Les mer hos Forskerforbundet

Likestilte høyskoler. (07.03.2008)

Høyskolene har dobbelt så mange kvinnelige ledere som universitetene. Les mer i Morgenbladet

Vil øremerke. (07.03.2008)

Forskningsminister Tora Aasland vil øremerke stillinger for å få flere kvinnelige realfagsprofessorer. Les mer hos NRK

Kvinner forsvinner. (06.03.2008)

Flere kvinner enn menn planlegger en vitenskapelig karriere. Men det er mennene som blir i akademia. Hvorfor velger kvinner bort forskerkarrieren? Det spør Forskerforum i sitt siste nummer. Last ned bladet

England. (03.03.2008)

Aldri før har England hatt flere kvinnelige akademikere. Dette viser en undersøkelse utført av Higher Education Statistics Agency (HESA), som er utført på alle universiteter og høgskoler i landet. Les mer i The Guardian

Kvalitetsreformen. (29.02.2008)

KUF-komiteen har lagt fram sin innstilling om Statusrapport for Kvalitetsreformen i høgre utdanning. Komiteens flertall utrykker bekymring for rekruttering av kvinner til toppstillingene innenfor akademia, og mener det er viktig å fortsette et målrettet arbeid for å øke andelen kvinner. Flertallet understreker viktigheten av å følge opp tiltak for å bedre likestillingssituasjonen og støtter Regjeringens opprettelse av en likestillingspris for universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter på 2 mill. kroner. Saken skal opp i Stortinget fredag 7. mars. Les innstillingen

Norges Handelshøyskole. (28.02.2008)

NHH-rektor Jan I. Haaland gir instituttene 125 000 kroner per kvinne som ansettes i en vitenskapelig stilling. Les mer i Studvest

Forskning. (28.02.2008)

Inga Wernersson, professor i pedagogikk ved Göteborgs universitet har studert hvorvidt forskning på kjønn og likestilling har noen effekt på praksisen i utdanningsystemet, fra førskole til høyskole og forskerutdanning. Les mer hos Vetenskapsrådet

Økende forskjeller. (28.02.2008)

Kjønnsforskjellene har økt ved nesten alle pleie- og omsorgsutdannelser ved høgskolene i Sverige. Det viser tall fra svenske Högskoleverket. Les mer hos Sveriges Radio

8. mars. (25.02.2008)

Hvordan skape likestilling i forskning og akademia? Det er ett av temaene når Universitetet i Oslo inviterer til markering av den internasjonale kvinnedagen 7. og 8. mars. Last ned programmet

Statistikk. (20.02.2008)

Indikatorrapporten for 2007 er lansert. Den gir en samlet framstilling av statistikk og indikatorer om forskning og innovasjon i Norge, og en oversikt over kjønnsbalansen i ulike deler av forskningssektoren. Last ned rapporten hos NIFU STEP

Realfag. (20.02.2008)

NIFU STEP har undersøkt søkningen til teknologi- og realfagstudier for Oslo-regionen i perioden 2001 til 2007. Ser vi hele perioden under ett, har kvinneandelen vært 35 prosent for teknologi- og realfagstudier. Blant førstegangssøkere til teknologi- og realfagstudier var kvinneandelen lavest i 2005 (32 prosent), og høyest i 2003 og 2007 (37 prosent). Les mer hos NIFU STEP

Stoppet av ESA. (12.02.2008)

Norge får påpakning fra ESA for å prioritere kvinner når man skal velge ut mottakere av tilskudd til forskning, utvikling, innovasjon og gründerprosjekter. Denne uken presenterte regjeringen sin nye handlingsplan for kvinnelige entreprenører. Et av tiltakene er NyVekst, en ny støtteordning for småbedrifter i distriktene. Men før støtteordningen blir satt i verk har regjeringen, etter press fra EFTAs overvåkingsprogram ESA, fjernet ordningen som prioriterer kvinner i søkerbunken. Les mer i Nationen

Satser på kvinnelige gründere. (11.02.2008)

Regjeringen la 11. februar fram sin handlingsplan for å nå målet om at flere kvinner blir entreprenører. Planen inneholder blant annet en ny kvinnesatsing i VRI-programmet til Norges forskningsråd, og etablering av et nytt forskningsprogram om entreprenørskap og kvinner som entreprenører. Les mer hos Arbeiderpartiet

Nettverk for teknologer. (08.02.2008)

Momentum-nettverket er et nyetablert nettverk for kvinnelige teknologer i nordområdene. 3. og 4. mars inviterer de til første samling på Høgskolen i Narvik. Les mer hos Norland fylkeskommune

Østerrike. (07.02.2008)

Østerrike har evaluert sin satsing for å fremme kvinner i forskning, 'Women in Research and Technology' (fFORTE). fFORTE-programmet har pågått i fem år, og har vært støttet av fire departement. Arbeidet har hatt gode resultater, og vil videreføres i en ny periode fra 2009-2012. Les mer hos Cordis

Ny rapport. (07.02.2008)

EU-parlamentet har vedtatt en ikke-bindende rapport om kvinners rolle i industri og teknologi. Her ber de blant annet medlemslandene og EU-kommisjonen om å jobbe for å fremme kvinnelige forskere i disse sektorene. Les mer hos EU-parlamentet

Nytt fra EPWS. (07.02.2008)

European Platform of Women Scientists har utarbeidet en liste med eksempler på beste praksis når det gjelder rekruttering av kvinner til forskning, samt tiltak for å holde på kvinnelige forskere. Les mer om dette og mer i deres nyhetsbrev

Ny handlingsplan ved NHH. (07.02.2008)

Norges Handelshøyskole har vedatt ny handlingsplan for bedre kjønnsbalanse. "Instituttene får ansvar for likestilling og vi innfører økonomiske incentiver. I tillegg åpner vi for øremerking av stillinger dersom Kunnskapsdepartementet gir grønt lys for dette", sier prorektor Gunnar E. Christensen. Les mer i Paraplyen

Nyhetsbrev. (06.02.2008)

Les blant annet om den svenske prosjektet 'Främja kvinnors företagande' som støtter opp om entreprenørskap hos kvinnelige studenter, og om hvordan kjønnsforskning påvirker praktisk likestillingsarbeid i siste nummer av nyhetsbrevet Jämställdhet i högskolan. Les mer hos Högskoleverket

Kampanje for realfag. (06.02.2008)

Denne uken lanseres en nasjonal rekrutteringskampanje rettet mot 15-åringer for å få flere til å velge realfag i videregående opplæring. NITO håper kampanjen vil bidra til at flere jenter velger realfag. Les mer hos NITO

Innovasjon. (31.01.2008)

Kommunal og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa gir 6.5 millioner kroner til Forskingsrådet for å øke kvinnedeltakelsen i regional innovasjon. Midelene skal brukes i det nye Forskingsrådsprogrammet virkemiddel for regional innovasjon (VRI). Les mer hos Kommunal- og regionaldepartementet

Møte om øremerking. (30.01.2008)

Statsrådene Tora Aasland og Manuela Ramin Osmundsen inviterte mandag denne uken til møte om øremerking av vitenskapelige stillinger for kvinner og andre tiltak for å bedre likestillingen innen akademia. Les mer om møtet hos Akademikerne

Flertall kvinnelige doktorer. (29.01.2008)

Aldri før har flere avlagt doktorgrad ved Universitetet i Bergen, og for første gang er kvinnene i flertall blant doktorandene. Les mer i På Høyden

EU-rapport om likestilling. (24.01.2008)

Kvinner er i flertall blant studentene i EU. Men fagvalgene er fremdeles svært kjønnsdelte, med få kvinnelige studenter i tekniske og naturvitenskapelige fag. Det er en av konklusjonene i EU-kommisjonens rapport 'Equality between women and men - 2008'. Les mer om rapporten i pressemeldingen

Likestillingspris. (22.01.2008)

Tora Aasland delte i dag ut Kunnskapsdepartementets likestillingspris til NTNU i Trondheim og Institutt for marin bioteknologi ved Universitetet i Tromsø. Prisen er delt med 1,5 mill kr til NTNU og 500.000 kr til Universitetet i Tromsø. Begge vinnerne får prisen for målrettede og konkrete handlingsplaner i arbeidet for å bedre kjønnsbalansen i akademia. Les mer hos Kunnskapsdepartementet

Innovasjon. (18.01.2008)

Professor Candida Brush fra Babson College i Boston har forsket spesielt på kvinner og minoriteter som entreprenører. På arrangementet ”Kvinner i nyskaping” ved NTNU snakket hun blant annet om årsaker til at det er færre kvinnelige enn mannlige entreprenører. Les mer i Universitetsavisa

Tror øremerking er mulig. (16.01.2008)

Linda Rustad, seniorrådgiver i Kif-komiteen, mener det har åpnet seg nye muligheter når det gjelder øremerking av vitenskapelige stillinger for kvinner. Les mer i Forskerforum

Øremerking. (15.01.2008)

Dersom NTNU fastholder at de vil øremerke vitenskapelige stillinger til kvinner, er det sannsynlig at Norge taper i EFTA-domstolen, mener professor Finn Arnesen ved Senter for Europarett. Les mer i Under Dusken

EU-prosjekt. (09.01.2008)

EU-kommisjonen har offentliggjort de første prosjektene som får støtte under programmene 'Socio-economic sciences and humanities' og 'Science in society' i 7. rammeprogram. Ett av prosjektene, PRAGES ('Practising gender equality in science') fokuserer på tiltak for å fremme kvinners deltakelse i beslutningsorganer innen forskningssystemet. Les mer hos EUbusiness

Fremragende forskning. (02.01.2008)

European Platform of Women Scientists har samlet synspunkter om hva som er fremragende forskning, og hvordan det kan måles. Les en oppsummering av svarene de har fått hos EPWS
KILDEN Universitets og høgskolerådet
Nettstedet kifinfo.no er utarbeidet av KILDEN for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif), sekretariat: Universitets- og høgskolerådet.
Vil du ha månedlige oppdateringer om kjønnsbalanse og mangfold i forskning, meld deg på nyhetsbrevet fra kifinfo!