Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning

Oppslagstavle - arkiv

Her finner du oversikt over alle notisene som har stått i oppslagstavla. Notiser fra andre år finner du i menyen til høyre.

2015

26 millioner til likestilling. (30.01.2015)

Den svenske regjeringen øker tempoet i likestillingsarbeidet, og gir 26 millioner svenske kroner til likestillingen ved 41 myndigheter, deriblant Universitets- och högskolerådet og Universitetskanslersämbetet. Les mer hos genus.se

Nordisk ministerråd. (29.01.2015)

Danmark tok over formannskapet i rådet fra nyttår, og en av prioriteringene deres er å minske ungdommers kjønnsbundne utdanningsvalg. Les mer hos NIKK

Lønn og kjønn. (29.01.2015)

Berkeley-universitetet finner at blant professorene tjener kvinner og etniske minoriteter i gjennomsnitt mindre enn hvite, mannlige professorer. Størst forskjell er knyttet til kjønn. Les mer hos Inside Higher Ed

Ingen kvinner i styret. (29.01.2015)

NTNU Accel kritiseres for å bare ha menn i styret. Flere perspektiver og kjønnsbalanse er lønnsomt, skriver kronikkforfatterne. Les Ingen kvinner i styret = ingen nytenkning

Flest kvinner fikk opprykk. (29.01.2015)

Totalt 14 personer fikk opprykk til toppstilling ved Høgskolen i Oslo og Akershus i 2014. Av de 14 som oppnådde toppkompetanse i fjor er 11 kvinner. Les Rektoratets blogg

Foreslå styrekandidater. (29.01.2015)

Forskningsrådet ønsker kandidater til fire divisjonsstyrer, gjerne én eller flere kandidater og like mange kvinner og menn. Les mer hos Forskningsrådet

Mangfoldskomité på plass. (29.01.2015)

Mangfoldskomiteen ved Høgskolen i Oslo og Akershus har hatt sitt første møte. Arbeidet er avgrenset til tre aspekter ved mangfold: kjønn, funksjonsevne og etnisitet. Les Rektoratets blogg

Få kvinnelige ledere. (27.01.2015)

Norge har færre kvinnelige ledere enn Rwanda, Colombia og Nicaragua, ifølge ILO-rapport. NHO-direktør Kristin Skogen Lund legger dels skylden på en kjønnsdelt utdanningsstruktur. Les mer hos E24

ILO-rapport. (27.01.2015)

Internasjonalt tar kvinner 57 prosent av alle mastergradene, mens menn er i flertall når det gjelder doktorgrader med 55 prosent. Høyeste andel kvinnelige forskere er det i Latin-Amerika og Karibia med 45 prosent. Les rapporten Women in Business and Management. Gaining Momentum

Onsdag stanser NTNU. (27.01.2015)

Det blir politisk streik over hele landet mot endringer i arbeidsmiljøloven. Opptil 2400 NTNU-ansatte skal streike, og bekymringen er blant annet forslaget om økt adgang til midlertidige ansettelser. Les mer hos Universitetsavisa

Torbjørn Røe Isaksen vil reformere. (27.01.2015)

Kunnskapsministeren mener personalpolitikken er til hinder for kvalitet, og vil ha flere endringer: innstegsstillinger for talentfulle forskere, avgrense fortrinnsretten og endre reglene for opprykk. Forskerforbundet er provosert. Les mer hos På Høyden

Svar på likestilling og biologi I. (23.01.2015)

Kjønnsdelingen fremstår såpass sterk fordi en så stor andel av kvinnene har lønnet arbeid i Norden, ikke fordi vi er blitt så likestilte at vi endelig kan velge «fritt» og kjønnstradisjonelt. Det skriver Liza Reisel og Mari Teigen i svaret til Aakvaag. Les innlegget Fakta om likestillingsparadokset

Svar på likestilling og biologi III. (23.01.2015)

Ønsket om biologiske forklaringer på sosial forskjell resulterer fortsatt i mye spekulativ og til dels suspekt forskning, skriver professor Agnes Bolsø i et svar til Gunnar Aakvaag. Les innlegget Mye svak biologi

Svar på likestilling og biologi II. (23.01.2015)

Gode samtidsdiagnoser må bygge på oppdatert kunnskap om den verden vi lever i. Vi trenger ikke utdaterte analyser. Det sier statsviter Øyvind Søraas Skorge i svaret til Gunnar Aakvaag. Les innlegget Utdatert om kjønnforskjeller

Konferanse. (23.01.2015)

UiT Norges arktiske universitet inviterer jenter i 10. klasse og videregående skole til konferanse 11. februar. Målet er å inspirere jenter til å velge studier i realfag og teknologi. Les om «Jenter og teknologi»

- De velger bort de beste. (19.01.2015)

Den formelle og mer eller mindre åpne kjønnsdiskrimineringen er borte. Diskrimineringen er erstattet av strukturelle kjønnsfordommer. Les lege og forsker Anne Taraldsen Heldals kronikk hos Bergens Tidende

Forbinder medfødt talent med menn. (19.01.2015)

Amerikanske forskere har undersøkt 1820 akademikere og studenters holdninger til medfødt talent. Disse forestillingene er med på å holde kvinner borte fra enkelte fag, ifølge forskerne: kvinner kan velge det bort, eller de kan bli valgt bort. Les mer hos forskning.no

Obama hyller pionerer. (13.01.2015)

Det hvite hus har startet en nettside for å motivere unge kvinner til å bli forskere, spesielt innen teknologi, ingeniørfag og matematikk. Se The Untold History of Women in Science and Technology

Masteroppgave fra Høgskolen i Nord-Trøndelag. (13.01.2015)

Siv-Mari Forsmark og Siri Ramberg Stav har skrevet masteroppgave om rekrutteringsprosjektet "Menn i helse". En av suksessfaktorene er gruppedynamikken som oppstår blant helserekruttene i omskoleringen. Les mer i Rekrutteringsprosjektet Menn i helse

Kronikk. (13.01.2015)

Etter tiår med kvinnedominans i høyere utdanning, avslører ferske tall et fravær av kvinner i toppen over hele linja: i konsernledelsen, i styrerommene, i statlige selskaper, i media. Kvinners mangler har vært forklaringen hittil. Først manglet kvinner utdannelse, så erfaring, så den rette kompetansen. Les Marie Simonsens kronikk Fortsatt gutteklubb

70 prosent kvinnelige æresdoktorer. (09.01.2015)

Kun 36 prosent av nye æresdoktorer ved svenske universiteter i 2014 var kvinner, med ved Stockholms universitet var fordelingen motsatt: 70 prosent av de nye æresdoktorene var kvinner. Les mer hos SULF

Likestillingsparadoks og biologi. (09.01.2015)

Sosiolog Gunnar Aakvaag mener at fordi direkte diskriminering av kvinner i arbeidslivet får liten støtte i forskningen, må vi se på biologiske forskjeller mellom kjønnene når det kommer til utdannings- og yrkesvalg. Les innlegget hos Morgenbladet

Innstegsstillinger. (09.01.2015)

Dersom innstegsstillinger skal være et likestilt tilbud for rekruttering av mannlige og kvinnelige forskere, er det flere ting som må endres. Les Kif-komiteens høringsinnspill

Tja til innstegsstillinger. (09.01.2015)

Universitetet i Bergen har flere innvendinger til forslaget om innstegsstillinger, som at 5-årsregelen vil gjøre det vanskeligere for kvinner enn for menn, dersom det ikke korrigeres for omsorgsbelastninger. Les mer hos På Høyden

Ny bok. (07.01.2015)

Antologien "Kjønnsmakt i idrett og friluftsliv" er redigert av Gerd von der Lippe og Hans K. Hognestad. Bidragene handler om kropp, kjønn, identitet, mening og makt. Les mer hos Novus forlag

Høring i Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité II. (07.01.2015)

Styreleder i Universitets- og høgskolerådet Ole Petter Ottersen påpekte at generasjonsskiftet kan være en mulig løsning på et gammelt problem i akademia: likestillingen. Les mer hos Khrono

Kif-komiteen på høring i Stortinget. (07.01.2015)

Det er et paradoks at kjønn er gjennomgående i alle EUs programmer og i Forskningsrådets virkemidler, men usynlig i regjeringens langtidsplan for forskning. Det sa Tor Grande fra Kif-komiteen i høringen i Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité. Se høringen hos stortinget.no
KILDEN Universitets og høgskolerådet
Nettstedet kifinfo.no er utarbeidet av KILDEN for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif), sekretariat: Universitets- og høgskolerådet.