Etnisk mangfold

Det finst mykje forsking på barrierar for kjønnsbalanse i akademia, men lite på etnisk mangfald. No utlyser Kif-komiteen ei utreiing som skal bøte på dette.

30. april 2015

Politihøgskolen har lenge hatt et mål om å øke mangfoldet blant studentmassen og i den fremtidige politistyrken. Siden 2012 har de gått systematisk til verks i rekrutteringsprosessen.

21. april 2015

Organisasjonen Transnational Arts Production foreslår kvotering av personer med flerkulturell bakgrunn til styrer og ledelse i kulturlivet, etter å ha sett effekten av kjønnskvotering. Likestillings- og diskrimineringsombudet er skeptisk.

27. februar 2015

Det er likevel viktige forskjellar på diskriminering på grunn av etnisitet og på grunn av kjønn, hevdar forskar.

19. desember 2014

I går fikk Kif-komiteen nytt navn og mandat fra Kunnskapsdepartementet.

19. august 2014

Sider