Utlysning av midler til nettverk for kvinnelige forskere

Mange forskere hevder at nettverk er viktig for å lykkes med forskerkarrieren. Nettverkene kan være ved egen institusjon, nasjonalt eller internasjonalt. Ofte er slike nettverk uformelle og kollegiale, og de kan være springbrett for forskersamarbeid, publisering og andre forskningsrelaterte oppgaver. Undersøkelser viser at flere kvinner enn menn savner et mer inkluderende arbeidsmiljø, og at en slik mangel er en vesentlig grunn til at de forlater forskningen. Det å opprette formelle og uformelle nettverk for kvinner kan spille en utslagsgivende rolle for bedre trivsel i tillegg til å styrke det faglige arbeidet. Dette er noe av bakgrunnen for at Komité for integreringstiltak – kvinner i forskning besluttet å undersøke om det er et behov for å støtte nettverk for kvinnelige forskere i Norge. Undersøkelsen inneholder også en kartlegging av eksisterende nettverk, samt forslag til ulike tiltak for å støtte opp under nettverk for kvinnelige forskere.

Undersøkelsen munnet ut i en rapport Nasjonal satsning på nettverk for kvinnelige forskere? våren 2008. Tilbakemeldingene fra intervjuene som ble gjort viser at interessen for nettverk er størst innenfor fag og fagområder der kvinner utgjør et tydelig mindretall, at nettverk bør ha en rekrutteringsfunksjon, at et nettverk kan bøte på en ensom forskerhverdag, og at nettverkene må oppleves å være matnyttige og gi en form for status. Det er med andre ord mange ulike grunner til å starte et nettverk.

Rapporten munnet ut i en rekke ulike modeller for hvordan man kan styrke nettverks­virksomheten for kvinnelige forskere i Norge. Én er å gi pengestøtte til nettverksvirksomhet. Begrunnelsen for en slik støtte er at det å drive nettverk, initiere møter og seminar osv. koster penger. Ved å utlyse midler vil dette forhåpentligvis virke stimulerende både for de nettverk som allerede finnes, og for de kvinner som vurderer å initiere et nettverk.

Dette er bakgrunnen for at Kif-komiteen har besluttet å lyse ut midler for å støtte opp om allerede eksisterende nettverk og til de som ønsker å etablere nettverk.

De som kan søke midler til nettverksvirksomhet er:

a) Allerede eksisterende nettverk, eller den/de som ønsker å etablere nettverk for kvinner innen tradisjonelt mannsdominerte fag og fagområder. Nettverket kan være for flere nivåer i karrierestigen, fra master til professor. Målet er å rekruttere kvinner til fagområder der kvinner er i klart mindretall, samt bidra til at kvinner skaper allianser med henblikk på videre karriere. Slike nettverk kan dessuten bidra til å skape en større kritisk masse innenfor fag og fagområder der det er svært få kvinner.

b) Den eller de som ønsker å etablere nettverk for kvinnelige forskere innenfor profesjons­utdanningene. Støtten rettes mot kvinner som er i et doktorgradsløp og til kvinner som ønsker å kvalifisere seg til professor innen fagområder der kvinner tradisjonelt har vært i flertall, men som utgjør et mindretall på professor og førsteamanuensisnivå.

Felles for punktene a og b gjelder følgende:

Selv om nettverk ofte er uformelle, må nettverkene det søkes støtte til være åpne nettverk for kvinner innenfor gjeldende nivå og/eller fag/fagområder. Kif-komiteen ønsker ikke å legge føringer på hva slags type nettverk dette skal være, eller innholdet på nettverksmøtene. Søker må være flere personer som går sammen, eller en institusjon (alternativt avdeling, institutt eller fakultet). Der det er enkeltpersoner som går sammen om å søke må søknaden underskrives av nærmeste leder ved institusjonen. Søknader der institusjonen selv bidrar med deler av finansieringen vil bli prioritert, men dette er ikke et nødvendig kriterium.

Søknaden skal inneholde:

1. En kortfattet (maks 3 sider) beskrivelse av

  • bakgrunnen for tiltaket, hva midlene skal brukes til og hva man ønsker å oppnå.
  • målgruppen og en beskrivelse av hvordan man ønsker å komme i kontakt med relevante kvinnelige forskere.
  • om tiltaket er institusjonelt, regionalt eller nasjonalt/internasjonalt.

2. Budsjett for bruken av midlene.

Eksempler på hva det kan søkes støtte til:

  • nettverksmøte
  • reisestøtte til nettverkssamling
  • seminar (forskningspolitisk eller forskningsbasert)
  • initiativ til internasjonalt nettverkssamarbeid (enkeltforskere kan ikke søke om reisestøtte til deltakelse på konferanser)
  • kartlegging av ønsker og behov for et eget nettverk for kvinner innen et spesifikt fag eller fagområde
  • nettverk som ønsker å ta et lokalt eller nasjonalt initiativ for å rekruttere flere kvinner til fagområdet

Midlene må brukes inneværende år, mens rapportering om bruken av midlene må skje etter at aktiviteten er avviklet, og senest innen 1. mars 2010. Hvis ikke midlene er brukt i tråd med avtalen, må midlene tilbakeføres komiteen.

Avhengig av søknadenes kvalitet er det satt av en totalramme på 500 000 kroner til tiltaket. Det er mulig å søke om inntil 50 000 kroner.

Søknadsfrist 1. mars 2009

Søknaden sendes elektronisk til:
Komité for integreringstiltak – kvinner i forskning og merkes med ”Søknad om nettverkstøtte” til epostadresse: linda.rustad@uhr.no

Kontaktperson er Linda Marie Rustad på linda.rustad@uhr.no

 

Fakta

Søknadsfrist er 1. mars 2009

Søknaden sendes elektronisk til:

Komité for integreringstiltak – kvinner i forskning og merkes med ”Søknad om nettverkstøtte” til epostadresse: linda.rustad@uhr.no

Kontaktperson er Linda Marie Rustad på linda.rustad@uhr.no