Prosjekter finansiert under 6. rammeprogram

ADVANCE - Advanced Training for Women in Scientific Research

ADVANCE-prosjektet hadde som mål å fremme kvinners deltakelse i forskning ved å utvikle deres ferdigheter i karriereutvikling og planlegging. Programmet fokuserte på mentorvirksomhet, kurs og seminarer samt nettverksbygging.
Les mer hos ADVANCE
Les mer hos CORDIS

CEC-WYS - Central European Centre for Women and Youth in Science

Dette prosjektet hadde som formål å opprette et sentraleuropeisk senter for kvinner og unge i forskning, Central European Centre for Women and Youth in Science. Senteret skulle bygge på et nasjonalt kontaktsenter for kvinner i forskning etablert i 2001 av det tsjekkiske utdanningsdepartementet.
Les mer hos CEC-WYS
Les mer hos CORDIS

DATAWOMSCI - Study on Databases of Women Scientists

Målet med dette prosjektet var å fremme utviklingen av databaser for kvinnelige forskere. KILDEN Informasjonssenter for kjønnsforskning var partner i prosjektet som ble ledet av Centre of Excellence Women and Science (CEWS) i Bonn, Tyskland.
Les mer hos CORDIS
Les mer hos KILDEN

DIVA - Science in a Different Voice

Prosjektet DIVA tok sikte på å styrke kjønnslikestillingen i forskning gjennom blant annet å bevisstgjøre forskere og beslutningstakere på kjønnsstereotypier og tap av kvinnelige talenter.
Les mer hos CORDIS

ELSA - Excellence in the Life Sciences Area

Dette prosjektet handlet om å arrangere en konferanse med tema fremragende forskning innen biovitenskapen med et kjønnsperspektiv. Konferansen ble arrangert ved Karolinska Institutet i Stockholm i 2006.
Les mer hos CORDIS
Les om på konferansen hos Ressursbanken

ENCOUWOMSCI - Encouragement to Advance - Training Seminars for Women Scientists

Målet med dette prosjektet var å øke andelen kvinner i toppstillinger i europeisk forskning gjennom opplæring for kvinnelige forskere.
Les mer hos British Publishers
Les mer hos CORDIS

EOWIN - European Policy Co-operation of Women and Science

Dette prosjektet har hatt som mål å koordinere de ulike EU-landenes nasjonale politikk for å fremme kvinner i forskning, og å etablere et europeisk nettverk på området. Slik skulle prosjektet forberede opprettelse av Det felleseuropeiske forskningsområdet innenfor feltet likestilling i forskning.
Les mer hos CORDIS

ERA-GENDER - Women in Science: Mainstreaming Gender Equality in the European Research Area

Formålet med dette prosjektet har vært å stimulere til en europeisk debatt om likestilling i forskning. Prosjektet arrangerte konferansen Women in Science: Mainstreaming gender equality in the European Research Area, i Roma i 2003.
Les mer hos CORDIS

ESGI - European Study of Gender Aspects of Inventions - Statistical Survey and Analysis of Gender Impact on Inventions

Dette prosjektet har hatt som formål å utføre en europeisk statistisk undersøkelse av eventuelle kjønnsforskjeller i forhold til oppfinnelser. Metoden har blant annet vært å se på patentsøknader og søkernes kjønn.
Les mer hos ESGI
Les mer hos CORDIS

EUMENT-NET - Building a European Network of Academic Mentoring Programmes for Women Scientists

EUMENT-NET er et nettverk av mentorprogram som har som mål å fremme kvinners karrierer innen forskning. Nettverket samler mentorprogram fra hele Europa og skal bidra til samarbeid, kunnskapsoverføring og utvikling av beste praksis. Prosjektet har blant annet utviklet en rapport med retningslinjer, tips og råd for mentorprogram.
Les mer hos EUMENT-NET
Les mer hos CORDIS

EUROWISTDOM - European women in science TV Drama on Message

Dette prosjektet har hatt som mål å stimulere til produksjon av flere TV-drama med kvinnelige forskere innen natutvitenskapelige og tekniske fag i sentrale roller.
Les mer hos EUROWISTDOM
Les mer hos CORDIS

FEMSTART - Fostering the Public Debate on University Support of Female Scientists to Start a Business

Dette prosjektet hadde som mål å fremme en offentlig debatt om støttetiltak for å få flere kvinnelige forskere til å bli entreprenører og starte egne bedrifter.
Les mer hos FEMSTART
Les mer hos CORDIS

GAPP - Gender Awareness Participation Process: Differences in the Choices of Science Careers

GAPP har studert kjønnsforskjeller blant unge menns og kvinners valg av forskningskarrierer .
Les mer hos CORDIS

GB MANAGEMENT - Gender Budgeting as an Instrument for Managing Scientific Organisations to Promote Equal Opportunities for Women and Men - with the example of universities

Prosjektet studerte kjønnsbudsjettering som et instrument for å fremme likestilling i forskningsorganisasjoner.
Les mer hos NEWW
Les mer hos CORDIS

GENDERBASIC - Promoting the Integration of the Gender Dimension in Basic Research in ERA/FP7

Målet med dette prosjektet var å sikre en bedre integrering av kjønnsdimensjonen innen grunnforskning i biovitenskap.
Les mer hos GENDERBASIC
Les mer hos CORDIS

IFAC - Information for a Choice: Empowering Young Women Through Learning for Technical Professions and Science Careers

Prosjektet hadde som mål å gjøre noe med den lave kvinneandelen i tekniske og naturvitenskapelige fag. Målgruppa var unge kvinner som var i ferd med å velge utdanning og karriere. Prosjektet fokuserte på å gi informasjon om disse fagene til kvinnene og presentere rollemodeller som kunne fungere som mentorer for unge kvinner.
Les mer hos IFAC
Les mer hos CORDIS

KNOWING - Knowledge, Institutions and Gender: an East-West comparative study

Dette prosjektet hadde som mål å undersøke betydningen av kjønn i produksjonen av kunnskapskontekster og kulturer i et øst-vest perspektiv innenfor to vitenskapelige felt (sosiologi og biologi).
Les mer hos KNOWING
Les mer hos CORDIS

NEWS - Network on Ethnicity and Women Scientists

Dette prosjektet var rettet mot utenlandske kvinnelige forskere og kvinnelige forskere med utenlandsk opprinnelse (immigranter eller etniske minoriteter) i EU-landene. Prosjektet hadde som mål å bidra til å øke kunnskapsbasen om kvinner i forskning, samt synliggjøre og styrke utenlandske kvinnelige forskere og forskere fra etniske minoriteter som arbeider innenfor det europeiske forskningsområdet.
Les mer hos NEWS
Les mer hos CORDIS

PALLAS ATHENE - Ambassadors for Women and Science - Use of Best Practice Instruments to Strengthen Women in Research

Dette prosjektet har hatt som mål å styrke kvinners stilling i forskning gjennom blant annet deltakelse fra kvinnelige forskere i seniorstillinger som ambassadører for kvinner og forskning.
Les mer hos CORDIS

PLATWOMSCI - European Platform of Women Scientists

Nettverksbygging er ansett som viktig for å styrke kvinnelige forskere i Europa. I 1999 ble det utviklet en omfattende oversikt over nettverk bestående av kvinnelige forskere over hele Europa. Dette er utgangspunktet for at det i 2006 ble etablert en felles europeisk plattform for nettverk av kvinnelige forskere. European Platform of Women Scientists (EPWS), skal fungere som et forbindelsesledd mellom kvinnelige forskere og forskningspolitikere. Målsettingen er å introdusere en ny strategisk aktør i forskningsdebatten og gi kvinnelige forskere en muligheten til å bli hørt.
Les mer hos EU-kommisjonen
Les mer hos CORDIS
Les mer hos EPWS

PROMETEA - Empowering Women Engineers Careers in Industrial and Academic Research

Prometea-prosjektet har hatt som mål å utvikle en bedre forståelse av betydningen av kjønn innen teknologi- og ingeniørfag. Målet var å foreslå gode tiltak for å fremme kvinnelige forskeres karrierer innen privat og offentlig forskning på dette feltet i Europa. Prosjektet var et samarbeid mellom forskere i 13 ulike land.
Les mer hos PROMETEA
Les mer hos CORDIS

ROBERTA-EU - Roberta goes EU

Dette prosjektet har hatt som mål å gjøre noe med mangelen på kvinnelige ingeniører gjennom å øke jenters interesse for tekniske yrker. Roberta-EU har brukt roboter som en helhetlig tilnærming for å få kunnskap innen IT, elektro og mekanikk.
Les mer hos Fraunhofer IAIS
Les mer hos CORDIS

SET-ROUTES - A pan-European Women Ambassadors Programme Bringing Role Models to Schools and Universities to Stimulate and Mobilise Girls and Young Women for Studies and Careers in SET

SET-Routes hadde som mål å mobilisere vellykkede kvinnelige forskere innen naturvitenskap, ingeniørfag og teknologi (science, engineering and technology, SET) til å reise til skoler og universiteter over hele Europa og utenfor. Forskerne skulle fungere som inspirerende ambassadører og rollemodeller og ønsket å tenne entusiasme for realfag hos unge folk (spesielt jenter). De ville også oppmuntre unge nyutdannede kvinner innen disse fagene til å søke videre studier og yrker innen fagområdene, og bidra til å endre oppfatningene av kvinner i forskning hos fremtidige generasjoner av europeere.
Les mer hos SET-routes
Les mer hos CORDIS

TANDEMPLUS IDEA - Establishment of an International Strategic Development Between Leading European Technical Universities with the Aim of Increasing the Number of Female Professors in Natural Science and Engineering

Prosjektet var basert på et samarbeid mellom flere tekniske universiteter i Europa, og hadde som mål å øke andelen kvinnelige professorer i naturvitenskapelige fag og i ingeniørfag.
Les mer hos IDEA League
Les mer hos CORDIS

TRANSGEN - Gender Mainstreaming European Transport Research and Policies. Building the knowledge basis and mapping good practices

Dette prosjektet hadde som mål å utarbeide et kunnskapsgrunnlag for å integrere kjønnsperspektiver og likestillingstiltak på det tematiske området transport i EUs 7. rammeprogram for forskning.
Les mer hos TRANSGEN (.pdf)
Les mer hos CORDIS

UNICAFE - Survey of the University Career of Female Scientists at Life Sciences versus Technical Universities

Målet med prosjektet var å gjennomføre en pilotundersøkelse for å forbedre eksisterende kunnskap om kvinnelige forskere karrieremønstre.
Les mer hos UNICAFE
Les mer hos CORDIS

UPGEM - Understanding Puzzles in the Gendered European Map Brain Drain in Physics Through the Cultural Looking Glass

Understanding puzzles in the gendered European map (UPGEM) var et samarbeidsprosjekt mellom fem europeiske land: Danmark, Estland, Finland, Italia og Polen. Hovedmålet med prosjektet var “å identifisere relevante lokale kulturhistoriske prosesser bak hjerneflukten som oppstår når kvinnelige fysikkforskere forlater akademia på tross av at de har samme formelle kvalifikasjoner som sine mannlige kollegaer.”
Les mer hos UPGEM
Les mer hos CORDIS
Les om prosjektet på Ressursbanken: Forsker på hjerneflukt i fysikk

WENETT - Promotion of Women EntrepreNeurs to participate in European Technology

Målet med dette prosjektet har vært å styrke kvinners entreprenørskap i Europa, og  få flere kvinner i næringsliv og vitenskap til å delta i europeisk teknologisk samarbeid.
Les mer hos WENETT
Les mer hos CORDIS

WIR - Conference. Speeding up Changes for Europe

Dette prosjektet hadde som formål å arrangere konferansen Women in Industrial Research (WIR) - Speeding up Changes in Europe, som ble arrangert i Berlin i 2003. På konferansen ble rapporten: Women in research in the private sector. A wake up call for European industry (.pdf) lagt fram. Denne rapporten var utarbeidet ev en ekspertgruppe med oppdrag å analysere situasjonen for kvinner i forskning i privat sektor i EU, samt å utforske stratgier for å fremme likestilling i denne sektoren.
Les mer hos Det tyske utdannings- og forskningsdepartementet 
Les mer hos CORDIS

WIST - Women in Innovation, Science and Technology

Dette prosjektet har bestått av de fire landene Finland, Tyskland, Romania og Storbritannia, og har sett på tiltak for å styrke kvinners deltakelse og karriereutvikling i yrker knyttet til grenselandet mellom økonomi og forskning. Prosjektet har benyttet seg av kvalitative og kvantitative tilnærminger for å produsere ny kunnskap og statistikk  på området.
Les mer hos WIST
Les mer hos CORDIS

WOMEN-CORE - WOMEN in Construction Scientific Research

Prosjektet hadde som mål å styrke kvinnelige forskeres deltakelse i bygg- og konstruksjonsforskning i Europa.
Les mer hos WOMEN-CORE
Les mer hos CORDIS

WOMENINNANO - Strengthening the Role of Women Scientists in Nano-Science

Dette prosjektet var et pilotprosjekt basert på et nettverk med kvinnelige forskere med toppstillinger innenfor nanoteknologisk forskning. Målet var blant annet å rekruttere flere unge kvinner til forskningsfeltet og styrke kvinnelige forskeres rolle i nanoteknologi.
Les mer hos WOMENINNANO
Les mer hos CORDIS

WONBIT - Women on Biotechnology Scientific and feminist approaches

Prosjektet Wonbit hadde som siktemål å organisere en konferanse om kvinner i bioteknologi, blant annet for å utarbeide anbefalinger for å bedre situasjonen for kvinner som arbeider i felten.
Les mer hos WONBIT
Les mer hos CORDIS

WOSISTER - Women Scientists in Gender-Specific Technological R&D - How Do Women Scientists in Technological R&D Respond to the Needs of Women End-users?

Dette prosjektet hadde som siktemål å se på hvordan kvinnelige forskere engasjert i forskning og utviklingsarbeid innen teknologi, svarer på behovene til kvinnelige sluttbrukere. Studien så på økonomiske og sosio-kulturelle faktorer som kunne påvirke interaksjonen mellom sluttbrukerne og forskere ved å sammenligne og analysere likestillingssitusjonen i forskning i to overgangsøkonomier, Polen og Kina. Studien konsentrerte seg om to teknologiske områder - teletjenester og landbruksprodukter.
Les mer hos Lunds universitet
Les mer hos CORDIS

WS DEBATE - Stimulating Policy Debate on Women and Science Issues in Central Europe

Dette prosjektet hadde som mål å oppmuntre til en bred offentlig debatt basert på formidling av kunnskap fra rapporten Waste of talents: turning private struggles into a public issue - Women and Science in the Enwise countries, som ble utarbeidet av ekspertgruppen ENWISE (2004) i landene i Sentral-Europa (Tsjekkia, Ungarn, Polen, Slovakia, Slovenia).
Les mer hos CORDIS
Les mer hos EU-kommisjonen