Usikker studentstøtte

Norsk studentunion kan komme til å trekke sin støtte til øremerking av vitenskapelige stillinger til kvinner. Studentenes Landsforbund holder derimot fortsatt på øremerking.

15. desember 2008

– Vi har jobbet mye med øremerking, så jeg er veldig glad for at regjeringen har gått inn for dette tiltaket, sier Ingvild Reymert, leder i Norsk Studentunion (NSU).

Ingvild Reymert er leder i Norsk studentunion (foto: Marte Ericsson Ryste).

Organisasjonen har i flere år arbeidet aktivt for å få Kunnskapsdepartementet til å gjeninnføre øremerking av vitenskapelige stillinger som et tiltak for å fremme likestilling i forskningssektoren. NSU har også markert seg som en tydelig støttespiller til Tora Aaslands likestillingspolitikk.

Ikke inkludert

Men at NSU vil fortsette å støtte bruk av øremerking etter at det nå er vedtatt i statsbudsjettet, det kan ikke Reymert garantere. På landstinget i april skal organisasjonen vedta ny likestillingspolitisk plattform, og i det foreløpige forslaget til plattform er øremerking ikke inkludert. Årsaken er at tiltaket mangler støtte i fagkomiteen for likestilling.

– Det er ikke til å stikke under en stol at det er mye debatt rundt kjønnslikestilling i NSU. Alle er enige i at likestilling er viktig, at det er et problem når kun 18 prosent av professorene i Norge er kvinner, og at det må igangsettes tiltak for å endre på dette. Men vi er likevel ikke helt enige i situasjonsbeskrivelsene, og om hvilke tiltak som er de rette å bruke.

Helt konkret er det uenigheter rundt hvorvidt NSU skal støtte bruk av øremerking og radikal kjønnskvotering for å fremme likestilling, samt enkelte økonomiske likestillingstiltak.

Avgjøres i april

Reymert understreker likevel at saken på langt nær er avgjort. At øremerking foreløpig ikke er innlemmet i forslaget til ny plattform har ikke så stor betydning, ettersom plattformen ennå ikke er behandlet i noe formelt organ.

– Den nye plattformen har bare vært behandlet i fagkomiteen for likestilling. Nå sender vi den ut på høring til berørte enkeltgrupper for å få innspill. Deretter blir plattformen behandlet i landsstyret i februar, før den endelig vedtas på landstinget i april.

Startpakker for kvinnelige forskere, likestillingspotter, forlengede stipend for kvinner som får barn i stipendperioden, radikal kjønnskvotering, mentorordinger, åpne og bedre ansettelsesprosesser, bredere stillingsutlysninger og fokus på tilrettelegging i forhold til barn er ifølge Reymert de viktigste forslagene for å fremme likestilling i dagens utkast til plattform. Men hun vektlegger også at plattformen har et mangfoldsperspektiv og tar opp mer en kjønnslikestilling.

Mangfold

– Vi ønsker en mangfoldsdebatt, og vi vil ha handling på mange områder, sier Reymert. – Vi etterlyser blant annet en levekårsundersøkelse for studenter i Norge. Det er viktig for å kartlegge omfanget av seksuell trakassering, og for å mer kunnskap om homofile og lesbiske studenters psykiske helse.

Hun mener også regjeringen må gjøre mer i forhold til studenter med minoritetsbakgrunn.

– Stjernøe-utvalget hadde gode analyser i forhold til minoriteters deltakelse i høyere utdannelse, og de hadde flere forslag til tiltak som bør følges opp. Vi mener blant annet at det bør etableres MIFA-senter (Minoriteter i fokus i alkademia) slik det finnes ved Universitetet i Oslo ved alle utdanningsinstitusjonene, sier Reymert.

Støtter øremerking

Øistein Svelle er leder i Studentenes landsforbund (foto: Iver Schrøder).

Norges største studentorganisasjon, Studentenes Landsforbund, har sin likestillingspolitikk nedfelt i forskningspolitisk plattform. Mens NSU altså vurderer å trekke sin støtte til øremerking vedtok Studentenes Landsforbund tidligere dette året å støtte bruken av øremerking. Det er imidlertid ikke full enighet om tiltaket innad i studentorganisasjonen.

– Spørsmålet om øremerking er også omdiskutert i Studentenes Landsforbund, forteller leder Øistein Ø. Svelle. – Men vi tok opp dette i landsstyret i forbindelse med behandlingen av vår forskningspolitiske plattform før sommeren, og vi støtter bruk av øremerking som et midlertidig tiltak. Vi synes derfor det er svært positivt at statsråden forsøker å tøye regelverket på dette området.

Studentenes landsforbund ser, ifølge lederen, store utfordringer knyttet til kjønnsubalansen i enkelte fagmiljøer i akademia, og mener man som et midlertidig tiltak bør bruke radikal kjønnskvotering i fagmiljøer som har mindre enn 25 prosent av det underrepresenterte kjønn.

Svelle trekker ellers fram aksjonen “Lausungene 2008” som ble startet i protest mot regjeringens manglende satsing på rekruttering av forskere til faste vitenskapelige stillinger som en viktig likestillingspolitisk aksjon.

– Denne aksjonen er viktig for å få flere kvinner til å se for seg et karriereløp innen akademia. Jeg tror flere kvinner vegrer seg for å velge et yrke der man må belage seg på å være i midlertidige stillinger de første 15 årene, sier han.

Fakta:

Norsk studentunion er en interesseorganisasjon for omlag 93 000 studenter ved universiteter, kunst- og vitenskapelige høyskoler.

Studentenes Landsforbund (StL) er Norges største studentorganisasjon og representerer 100 000 studenter ved 31 statlige og private utdanningsinstitusjoner.

Se også

Omsider er den nasjonale kartleggingen av mobbing og trakassering i UH-sektoren her. Vi vet fortsatt ikke hvorfor trakassering skjer, mener Kif-komiteen.
23. august 2019