Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning

Bakgrunn

Del Del på FacebookTwitter

Norge regnes som ett av verdens mest likestilte land. Likevel har vi helt gjennomsnittlige tall for kvinneandelen blant professorer sammenlignet med resten av Europa. Rundt 80 prosent av professorene er fortsatt menn.

Likestillingsloven pålegger alle offentlige og private institusjoner å jobbe aktivt og planmessig for å oppnå likestilling. Den åpner også for positiv særbehandling, så fremt dette fremmer likestilling mellom kjønnene. I tillegg pålegger Kunnskapsdepartementet norske universiteter og høgskoler å utarbeide egne handlingsplaner for hvordan de skal oppnå likestilling mellom kvinner og menn.

Visste du at...

  • Likestillings- og diskrimineringsombudet har utarbeidet en egen veileder for å hjelpe forskningsinstitusjonene å håndheve Likestillingsloven? Ombudet foretar dessuten kontroller av institusjonene for å se om pliktene i loven opprettholdes.

Likevel er det langt fra kjønnsbalanse i forskningssektoren. Selv om kvinnene utgjør rundt 60 prosent av studentene, og utgjør drøyt halvparten av doktorgradsstipendiatene, er det fortsatt flest menn som disputerer for doktorgrad. Kvinneandelen blant forskerpersonalet er drøyt 40 prosent, mens blant professorene er ikke kvinneandelen høyere enn cirka 20 prosent. Faktisk er Norge det eneste landet i Europa hvor det de siste årene er blitt vanskeligere for kvinner å oppnå professorater.

Visste du at...

  • menn raskere oppnår fast tilsetting i vitenskapelige stillinger enn kvinner? (rapport 35/2007, NIFU)
  • flere kvinnelige stipendiater (47 prosent) enn mannlige (40 prosent) ønsker seg en forskerkarriere? (rapport 35/2007, NIFU)

Som leder har du stor autonomi og kan ta til dels svært viktige strategiske beslutninger. En instituttleder kan påvirke rekrutteringsprosessen, for eksempel når det gjelder utlysningstekst og hvilket fagområde som skal etterspørres. Forskere som leder forskningsprosjekter, har stor innflytelse på hvem som inviteres til å bli med. I dag mener mange ledere i forskningssektoren at likestilling er et ledelsesansvar, og at det er nødvendig med både kulturelle og strukturelle endringer for å oppnå bedre kjønnsbalanse.

Visste du at...

  • Likestillingsutvalget ved Norges idrettshøgskole ledes av rektor? Det er én av grunnene til at likestillingsarbeidet er godt integrert i organisasjonen, mente juryen som tildelte Idrettshøgskolen Likestillingsprisen i 2009.
  • ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi ved NTNU får alle kvinner som tilsettes i vitenskapelige stillinger tilført en stipendiatstilling?
  • 32 prosent av rektorene er kvinner, noe som utgjør den høyeste andelen i Europa? (She figures 2009)

 

Del Del på FacebookTwitter

Les mer

På Ressursbanken har vi samlet relevante lover og avtaler for institusjonene i forskningssektoren, og vi har laget en oversikt over institusjonenes likestillingsplaner. Du finner også utvalgt statistikk om kjønnsfordeling i sektoren.

NIFU har ansvaret for å utarbeide statistikken over forskning og utviklingsarbeid (FoU) ved universiteter og høgskoler. SSB presenterer statistikk på studentnivå. Hvert tredje år utgis EU-rapporten She figures med oversikt over kvinneandelen i akademia.

KILDEN Universitets og høgskolerådet
Nettstedet kifinfo.no er utarbeidet av KILDEN for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif), sekretariat: Universitets- og høgskolerådet.
Vil du ha månedlige oppdateringer om kjønnsbalanse og mangfold i forskning, meld deg på nyhetsbrevet fra kifinfo!