Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning

Aktuell forskning

Del Del på FacebookTwitter

På denne siden presenterer vi aktuelle tips om ny norsk og internasjonal forskning innenfor feltet kjønn og likestilling i forskning.

Utdanningsstatistikk
Tittel: Studenter ved universiteter og høgskoler, 1. oktober 2014
Omtale: Høsten 2014 var det 272 500 studenter i høyere utdanning i Norge eller studenter i høyere utdanning i utlandet. Dette er drøyt 3 400 flere enn høsten 2013, og kvinner står bak hele økningen. (05.05.2015)
Les mer og se grafikk hos SSB

Flest kvinner er midlertidig ansatt
Tittel: Forskningsbarometeret og Tilstandsrapporten
Omtale: Tilstandsrapporten viser at i undervisnings- og forskerstillinger har kvinner fem prosentpoeng høyere midlertidighet enn menn. Og menn er nå i mindretall blant studenter på alle nivåer, også blant stipendiatene. Kvinneandelen blant professorene har økt med ett prosentpoeng per år de siste ti årene, til 26 prosent i 2014. (05.05.2015)
Les mer og last ned rapportene hos regjeringen.no

Vetenskapsrådets likestillingsobservasjoner
Tittel: En jämställd process?
Omtale: Svenske Vetenskapsrådet har siden 2009 brukt eksterne observatører i møter der forskningsmidler blir bevilget. Ett av spørsmålene har vært om kvinnelige og mannlige søkere blir behandlet forskjellig. (08.04.2015)
Les mer og last ned rapporten hos Vetenskapsrådet

Aktivt arbeid må til
Tittel: Jämställdheten i högskolan och Vetenskapsrådets forskningsstöd
Omtale: I rapporten kommer det fram at det er nødvendig med aktivt arbeid fra flere aktører for å bedre kjønnsbalansen blant professorer i Sverige. (08.04.2015)
Les mer og last ned rapporten hos Vetenskapsrådet

Stilling betyr mest for publiseringsraten
Tittel: Publication rate expressed by age, gender and academic position
Omtale: Kjønn, alder og stilling påvirker publiseringsraten. En ny studie med 12 400 norske universitetsforskere viser at vitenskapelig stilling har størst betydning. (27.03.2015)
Les artikkelen hos NIFU

Karriereløp
Tittel: Karriärstruktur och karriärvägar i högskolan
Omtale: Svensk rapport viser at det tar lenger tid for kvinner enn for menn fra doktorgrad til lektorstilling, og at tyngdepunktet som lektor er på undervisning for kvinner og forskning for menn. (26.03.2015)
Les mer og last ned rapporten hos forskning.se

Flere kvinner enn menn tar doktorgrad
Tittel: Doktorgrader i tall
Omtale: I fjor gjennomførte for første gang flere kvinner enn menn doktorgrad i Norge: 730 kvinner og 718 menn. (06.03.2015)
Les mer hos NIFU

Artikkel om "the leaking pipeline"
Tittel: The bachelor’s to Ph.D. STEM pipeline no longer leaks more women than men: a 30-year analysis
Omtale: En amerikansk studie om kvinner og menns frafall fra matematikk, naturvitenskap og teknologi, finner at det ikke er flere kvinner enn menn som forlater akademia. (23.02.2015)
Les artikkelen

Lønn og kjønn
Tittel: 2015 Faculty Salary Report
Omtale: Berkeley-universitetet finner at blant professorene tjener kvinner og etniske minoriteter i gjennomsnitt mindre enn hvite, mannlige professorer. Størst forskjell er knyttet til kjønn. (29.01.2015)
Les mer hos UC Berkeley News Center

ILO-rapport
Tittel: Women in Business and Management. Gaining Momentum
Omtale: Internasjonalt tar kvinner 57 prosent av alle mastergradene, mens menn er i flertall når det gjelder doktorgrader med 55 prosent. Høyeste andel kvinnelige forskere er det i Latin-Amerika og Karibia med 45 prosent. (27.01.2015)
Les rapporten

Antologi om idrett
Tittel: Kjønnsmakt i idrett og friluftsliv
Omtale: Antologien er redigert av Gerd von der Lippe og Hans K. Hognestad. Bidragene handler om kropp, kjønn, identitet, mening og makt. (07.01.2015)
Les mer hos Novus forlag

EU-rapport
Tittel: Gender equality policies in public research
Omtale: En ny rapport om likestilling i forskning i 31 europeiske land viser at i over halvparten av landene finnes det tiltak for kvinnelige forskeres karriere, og kjønnsbalansen bedrer seg sakte. (19.12.2014)
Les mer og last ned rapporten hos EU-kommisjonen

Svensk statistikk: foreldres utdanning påvirker
Tittel: Högskolenybörjare 2013/14 och doktorandnybörjare 2012/13 efter föräldrarnas utbildningsnivå
Omtale: Andelen som starter i høyere utdanning er større jo høyere utdanning foreldrene har. Sammenhengen er enda sterkere i overgangen til doktorgrad, viser ferske tall. (19.12.2014)
Se Statistiska meddelanden

Flere velger utradisjonelt
Tittel: Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet
Omtale: Den nye boka, redigert av Liza Reisel og Mari Teigen, antyder at kjønnsdelingen på det norske arbeidsmarkedet blir mindre. Stadig flere kvinner velger utradisjonelt, og jenter og gutter med etnisk minoritetsbakgrunn velger mindre tradisjonelt enn dem med etnisk majoritetsbakgrunn. (28.11.2014)
Les mer hos gyldendal.no

Flere kvinner får finansiering
Tittel: Bidragsbeslut stora utlysningen 2014
Omtale: Andelen kvinner som får forskningsmidler fra det svenske Vetenskapsrådet har økt fra 29 til 35 prosent de siste fem årene. Flere menn enn kvinner søker om penger, men bevilgningsgraden er 15 prosent for begge kjønn. Humaniora og samfunnsvitenskap er fagene med lavest bevilgningsgrad. (28.11.2014)
Les mer hos Vetenskapsrådet

Likestillingstoppen
Tittel: Global Gender Gap Report 2014
Omtale: De nordiske landene er på topp fem over verdens mest likestilte land. Likestilt helse og utdanning er noen av årsakene. (03.11.2014)
Les mer og last ned rapporten hos World Economic Forum

Nordiske pionerer
Tittel: Har videnskaben køn? Kvinder i forskning
Omtale: Antallet kvinner i høyere utdanning har økt markant, men i toppen av utdanningssystemet har kvinner stadig trange kår. Professor Bente Rosenbeck ser i denne boka på foregangskvinner i Danmark og Norden og på forestillingen om at likestilling i akademia kommer av seg selv. (16.10.2014)
Les mer om boka hos Museum Tusculanums Forlag

Indikatorrapporten 2014
Tittel: Det norske forsknings- og innovasjonssystemet - statistikk og indikatorer.
Omtale: Den ferske rapporten viser at Nederland hadde den laveste kvinneandelen blant professorer i Europa. Finland er motsatsen. I Norge er professor II-stillingen den minst likestilte av alle stillingene i universitets- og høgskolesystemet. (16.10.2014)
Les mer og last ned rapporten hos Forskningsrådet

Ulikhet i utdanning
Tittel: Hva vet vi egentlig om ulikhet i høyere utdanning?
Omtale: Artikkelforfatterne ser på paradokset i at den sterke veksten i høyere utdanning har gitt mange flere mulighet til utdanning, samtidig som sosial bakgrunn har stor betydning for sannsynligheten for å begynne i høyere utdanning. De refererer blant annet til kritikken mot "balansefeminismen". (07.10.2014)
Les artikkelen

Nedgang i doktorgrader, men flere kvinner
Tittel: Doktorgrader i tall.
Omtale: Doktorgradsstatistikk for første halvår 2014 viser en nedgang på 5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Antall kvinnelige doktorander økte imidlertid, og kvinner sto for over halvparten av vårsemesterets disputaser. (07.10.2014)
Les Doktorgrader i tall

Nytt prosjekt
Tittel: Kunnskapsoppsummering om likestilling og diskriminering knyttet til etnisk opprinnelse og livssyn.
Omtale: Møter innvandrere og samer de samme likestillings- og diskrimineringsutfordringene? For første gang skal forskere sammenligne utfordringer innvandrere, samer og nasjonale minoriteter i Norge opplever i møte med blant annet skole- og utdanningssystemet. (17.09.2014)
Les mer hos ISF

Kjønn i spesialutgave
Tittel: Feminist and Gender Studies of Science Education.
Omtale: Tidsskriftet Cultural Studies of Science Education hadde nylig en spesialutgave med kjønnsperspektiver. Én av artiklene er skrevet av Astrid T. Sinnes og Marianne Løken. (16.09.2014)
Les mer hos springer.com

Stadig flere med høyere utdanning
Tittel: Education at a Glance 2014.
Omtale: OECD-rapporten viser at det på 12 år var en økning på 17 prosentpoeng for kvinner og 9 prosentpoeng for menn i aldersgruppa 25-34 år med høyere utdanning. 45 prosent kvinner og 34 prosent menn hadde høyere utdanning i denne aldersgruppa i OECD-landene i 2012. (10.09.2014)
Les rapporten

Erfaringer fra svenske likestillingsprosjekt 
Tittel: Jämställdhet i högskolan – ska den nu ordnas en gång för alla?
Omtale: Svenske Universitets- och högskolerådet (UHR) har samlet erfaringer fra 37 likestillingsprosjekt i denne rapporten. En anbefaling er at vi må stille spørsmålstegn ved akademia som en meritokratisk organisasjon. (15.08.2014)
Les mer hos UHR
Les rapporten

Ungdata
Tittel: Ungdata. Nasjonale resultater 2013.
Omtale: Ungdomsskoleelever fra 150 kommuner er spurt om helse, rus, utdanning og mer. 61 prosent av elevene tror at de vil ta høyere utdanning, noe flere jenter enn gutter. (12.08.2014)
Les mer og last ned rapporten hos Høgskolen i Oslo og Akershus

Mannlige ledere ansetter færre kvinner
Tittel: Elite male faculty in the life sciences employ fewer women.
Omtale: Selv om kvinnelige forskere utgjør over halvparten av de kvalifiserte kandidatene, er de i mindretall på elite-laboratoriene. Laboratorier med mannlige ledere ansetter færre kvinner enn laboratorier med kvinnelige ledere. (04.08.2014)
Les mer hos Nature
Les abstract

Trakassering på feltarbeid
Tittel: Survey of Adademic Field Experiences (SAFE): Trainees Report Harassment and Assault.
Omtale: En spørreundersøkelse ble sendt ut på nett til studenter og forskere med felterfaring fra hele verden. Av de 666 som svarte, hadde 64 prosent opplevd seksuell trakassering. 22 prosent hadde opplevd trakassering av en mer alvorlig, fysisk karakter. (30.07.2014)
Les mer hos forskning.no

Kandidatundersøkelse fra Agder
Tittel: Universitetet i Agder (UiA). Kandidatundersøkelsen 2013.
Omtale: UiA har undersøkt uteksaminerte studenter, og fant at menn med mastergrad i gjennomsnitt får 70 000 kroner mer i årslønn enn kvinner med mastergrad. (30.07.2014)
Les mer hos E24
Last ned Kandidatundersøkelsen

Unge forskere, globale bekymringer
Tittel: The Global State of Young Scientists. Project Report and Recommendations.
Omtale: Organisasjonen Global Young Academy har spurt 650 unge forskere fra mange land om deres utfordringer, som diskriminering, balanse mellom arbeid og privatliv og usikkerhet om fremtidig inntekt og stilling. (27.06.2014)
Les mer hos På Høyden
Les rapporten

Forskning om kjønn og ledelse
Tittel: Gender and Higher Education Leadership: Researching the Careers of Top Management programme Alumni
Omtale: Den britiske rapporten presenterer forskning om kjønn og ledelse innen høyere utdanning. Et viktig funn er at menn har bedre muligheter enn kvinner i karriereløpet, og at fordommer kan påvirke mulighetene. (26.06.2014)
Les rapporten

Forskningsrådets statistikk
Tittel: Forskningsrådet i tall 2013
Omtale: Ny statistikk viser at matematikk, naturvitenskap og teknologi fortsatt utgjør over halvparten av Forskningsrådets prosjektbevilgninger – fagene hvor det også er skjevest kjønnsfordeling. (17.06.2014)
Les mer og last ned statistikken hos Forskningsrådet

Kandidatundersøkelsen
Tittel: Kandidatundersøkelsen 2013: Mastergradsutdannedes arbeidsmarkedssituasjon og vurdering av utdanningen et halvt år etter fullført utdanning
Omtale: Det er færre arbeidsledige blant nyutdannede kvinner enn blant nyutdannede menn. Når det gjelder mistilpasning i arbeidslivet, har kvinner i naturvitenskapelige og tekniske fag større risiko for å være mistilpasset enn menn i samme fagfelt, særlig om de har små barn. (10.06.2014)
Les rapporten

Ny statistikk
Tittel: Fullførte utdanninger ved universiteter og høgskoler, 2012/2013
Omtale: På høyere nivå ble 58 prosent av utdanningene fullført av kvinner, 42 prosent av menn, og på doktorgradsnivå ble 48 prosent av forskerutdanningene fullført av kvinner, 52 prosent av menn. (23.05.2014)
Les mer hos SSB

Rapport om norsk forskning
Tittel: Forskningsbarometeret 2014
Omtale: Det er fortsatt flest menn i det norske forskningssystemet, og menn publiserer mer enn kvinner. Men forskjellen i vitenskapelig publisering jevner seg ut blant de eldre forskerne. (08.05.2014)
Les mer og last ned rapporten hos Kunnskapsdepartementet

Amerikansk studie
Tittel: What Happens Before? A Field Experiment Exploring How Pay and Representation Differentially Shape Bias on the Pathway into Organizations
Omtale: Over 6 500 professorer fikk falske e-poster fra det som skulle forestille studenter med spørsmål om doktorgradsprogrammer. Forskerne fant at professorene svarte hvite menn i større grad enn kvinner og minoriteter. (25.04.2014)
Les mer og last ned artikkelen hos Social Science Research Network

Mikroaggresjon i akademia
Tittel: Å stange hodet i veggen: Mikroaggresjon i akademia
Omtale: Randi Gressgård skriver om mikroaggresjon i ansattrelasjoner og i relasjoner mellom ansatte og studenter: Mens den formelle diskrimineringen holdes i sjakk av lover og regler, foregår den lavintensive underordningen i det skjulte. (03.04.2014)
Les artikkelen hos Nytt Norsk Tidsskrift

Vanskelig å vurdere forskning
Tittel: The assessment of science: the relative merits of post-publication review, the impact factor, and the number of citations
Omtale: Professor Adam Eyre-Walker mener at antall siteringer er et dårlig mål på hva som er god forskning, blant annet fordi det henger sammen med hvor prestisjefylt tidsskriftet er og faktorer som geografi, kjønn og språk. (05.03.2014)
Last ned artikkelen og les intervjuet hos SULF

Doktorgradsstatistikk
Tittel: Doktorgrader i tall
Omtale: I 2013 ble det gjennomført 1523 nye doktorgrader. Kvinneandelen gikk ned fra 49 prosent i 2012 til 47 prosent i 2013. Kvinner er fortsatt i flertall blant doktorander med norsk statsborgerskap, men i mindretall blant utenlandske. (28.02.2014)
Les mer hos NIFU

Kjønnsforskjeller i vitenskapelig publisering
Tittel: Gender Gap or Gender Bias in Peace Research? Publication Patterns and Citation Rates for Journal of Peace Research, 1983–2008
Omtale: Artikkelen ser på om fordommer har betydning for publisering. (25.02.2014.)
Les mer hos KILDEN

Ny likestillingspolicy
Tittel:
Kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver i forskning og innovasjon. Forskningsrådets policy 2013–2017
Omtale: Forskningsrådet har gjennom en årrekke arbeidet for likestilling i forskning, kjønnsperspektiver i forskning og grunnleggende kunnskap om kjønn. Med den nye policyen vil Forskningsrådet styrke arbeidet ved å sette mer konkrete og etterprøvbare mål. (30.01.2014).
Les mer hos Forskningsrådet

Mannlige leger jobber mer
Tittel: Multiple job holding and Labour decisions among Norwegian Medical doctors
Omtale: Mannlige leger jobber mer og har oftere en bistilling, for eksempel som professor på universitetet, enn kvinnelige leger. (22.01.2014.)
Les mer om doktorgradsavhandlingen hos forskning.no

Forskernormer
Tittel: Genus, produktivitet och samarbete
Omtale: Ikke bare publiserer menn mer enn kvinner. De har også større nettverk, som igjen fører til større gjennomslagskraft i akademia. Rapporten fra Göteborgs universitet peker på forskjeller for kvinnelige og mannlige forskere. (20.12.2013)
Les mer hos Göteborgs universitet

Publisering og sitering
Tittel: Global gender disparities in science
Omtale: Kvinnelige forskere skriver færre artikler enn mannlige. Dessuten siteres artikler med kvinnelig forfatter mindre av andre forskere. Det å bruke antall siteringer som grunnlag for kvalitet og forskningsmidler, kan derfor få uheldige konsekvenser. (12.12.2013)
Les mer og last ned artikkelen hos forskning.no

Flest kvinner i midlertidige stillinger
Tittel: Andel midlertidig tilsatte, hovedtall 2013
Omtale: De siste tallene over ansatte årsverk på universiteter og høgskoler viser at kvinner i langt større grad enn menn tilsettes i midlertidige stillinger. (12.12.2013)
Les mer og last ned tabellen fra DBH hos Forskerforbundet

Spørreundersøkelse om seksuell trakassering
Tittel: Sentios undersøkelse for Norsk studentorganisasjon og Universitas
Omtale: I undersøkelsen av Sentio oppgir 31 av 1000 studenter at de har opplevd seksuell trakassering i forbindelse med studier, like mange kvinner som menn. Men det kan være store mørketall. (28.11.2013)
Les mer hos Forskerforum

Forskeres arbeidsforhold
Tittel: Researchers’ Report 2013
Omtale: Ny EU-rapport viser blant annet at kvinners muligheter for toppstillinger fortsatt er lav, og at fremgangen går veldig sakte. (19.11.2013)
Les mer og last ned rapporten hos Forskningsrådet

Kjønn og karriere
Tittel: Kön och karriär i akademin. En studie inom det utbildningsvetenskapliga fältet.
Omtale: Den nye boka er et resultat av intervjuer med over 100 forskere på utdanningsvitenskapelige institusjoner i Sverige, og viser en økende todeling: Menn er på forskningsdominerte institusjoner med vekt på publisering, eksellens og internasjonalisering, og kvinner underviser, enten de er på undervisnings- eller forskningsdominerte institusjoner. (11.11.2013)
Les mer og last ned boka hos Curie

Forskermobilitet
Tittel: Are mobile researchers more productive and cited than non-mobile researchers? A large-scale study of Norwegian scientists
Omtale: En studie av norske forskere viser at mobilitet har liten innvirkning på publisering og sitering. Samtidig kommer det fram store kjønnsforskjeller i publisering. (31.10.2013)
Les artikkelen hos NIFU

Indikatorrapporten 2013
Tittel: Det norske forsknings- og inovasjonssystemet - statistikk og indikatorer
Omtale: Det er stor ulikhet i kjønnssammensetning mellom sektorer, institusjonstyper, fagområder og stillingskategorier i norsk forskning. Og kvinner har en tregere karriereutvikling enn menn og er overrepresentert i undervisningsrettede og midlertidige stillinger. (31.10.2013)
Les rapporten hos Forskningsrådet

Flere doktorgrader
Tittel: Doktorgrader i tall
Omtale: Det var nesten 100 flere doktordisputaser i første halvår 2013 enn i første halvår 2012. Andelen utlendinger blant doktorandene øker, mens kvinneandelen går litt ned. (31.10.2013)
Les Doktorgrader i tall

Midlertidighet
Tittel: Om tidsbegränsade anställningar och kvalitet i akademin
Omtale: Flere kvinner enn menn er midlertidig ansatt i akademia, viser svensk rapport. Sveriges universitetslärarförbund (SULF) har anmeldt den svenske regjeringen for brudd på EU-direktiv. Nå krever EU svar av regjeringen. (26.09.2013)
Les mer og last ned rapporten hos SULF

Sosial bakgrunn påvirker studieresultat
Tittel: Social bakgrund och genomströmning i högskolan
Omtale: Kvinnelige og mannlige studenter med lavt utdannede foreldre, avbryter studiene betydelig oftere enn studenter med høyt utdannede foreldre. (24.09.2013)
Les mer og last ned rapporten hos Universitetskanslersämbetet

Utdanningsmønstre
Tittel: Søkning til høyere utdanning. Hovedmønstre 2000-2012
Omtale: Rapporten viser blant annet en økt kvinneandel i naturvitenskap/teknologi og økonomi/administrasjon. (29.08.2013)
Les mer og last ned rapporten hos NIFU

Likestillingsindeks
Tittel: Gender Equality Index
Omtale: The European Institute for Gender Equality (EIGE) har lansert den første likestillingsindeksen for EU. Områdene som er undersøkt er arbeid, penger, kunnskap, tid, makt og helse. (09.07.2013)
Les mer hos EIGE

Evaluering av insentivordningen
Tittel: Kvinner i realfag: En evaluering av insentivordningen for kvinner i høyere stillinger i MNT-fag
Omtale: I sin evaluering av ordningen for å rekruttere kvinner til toppstillinger i MNT-fag, konkluderer Proba samfunnsanalyse med at den ikke bør videreføres. De foreslår seks andre tiltak for å bedre kjønnsbalansen. (04.07.2013)
Les mer og last ned rapporten hos Kunnskapsdepartementet

Utdanning
Tittel: Education at a Glance 2013. OECD Indicators
Omtale: OECDs årlige rapport med utdanningsstatistikk fra over 40 land er publisert. Den ser blant annet på likestilling og kjønnsbalanse i sammenheng med utdanning og sysselsetting. (28.06.2013)
Les mer og last ned rapporten hos OECD

Forskningspolitikk
Tittel: Italesættelser og retfærdiggørelser af ligestilling i nordisk akademia
Omtale: Mathias Wullum Nielsen skriver doktorgrad om strukturelle barrierer for likestilling i akademia. (28.06.2013)
Les om de foreløpige resultatene i artikkelen hos Forskningspolitikk

Norges forskningsråd
Tittel: Forskningsrådet i tall 2012
Omtale: Kvinneandelen blant prosjektledere på prosjekter finansiert av Forskningsrådet har ligget stabilt lavt på rundt 25 prosent de siste fem årene. (11.06.2013)
Les mer og last ned statistikken hos Forskningsrådet

Danske kjønnsforskjeller
Tittel: Køn og Forskning i Det Frie Forskningsråd
Omtale: I Danmark har kvinner i gjennomsnitt vært over 3 år i akademia fra en doktorgrad til en stilling som postdoktor, mens menn kun har vært i akademia i 1,75 år. (22.05.2013)
Les mer og last ned rapporten hos Forskerforum

She figures 2012
Tittel: She figures 2012. Gender in Research and Innovation. Statistics and Indicators
Omtale: Tall fra EUs rapport med statistikk om kjønn i forskning og innovasjon, She figures, er lagt fram. Andelen kvinnelige forskere stiger, men er stadig underrepresentert. (11.04.2013)
Les mer og last ned rapporten hos EU-kommisjonen

Nordisk rapport
Tittel: Norden – et steg nærmere kjønnsbalanse i forskning? Fellesnordiske strategier og tiltak for å bedre kjønnsbalansen blant forskere i akademia
Omtale: Nær 80 prosent av alle professorer i Norden er menn. Kjønnsbalanse i akademia er derfor en viktig forskningspolitisk problematikk. Hittil har dette vært lite debattert fellesnordisk. I denne Kif-initierte rapporten vises status og utviklingen på feltet. (08.04.2013)
Les nyhetssak om rapporten og last den ned som pdf hos Ressursbanken

Historisk mannsbastion
Tittel: Historie – et guttefag? En undersøkelse av kjønnsubalansen ved Seksjon for historie, Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo
Omtale: Ved Avdeling for historie på Universitetet i Oslo er bare en femtedel av professorene kvinner. Rapporten fra Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) og NIFU kommer med anbefalinger for å få en bedre kjønnsbalanse. (22.03.2013)
Les nyhetssak om rapporten og last ned rapporten hos Ressursbanken

Kjønnssegregering
Tittel: Kjønnssegregering i utdanning og arbeidsliv. Status og årsaker
Omtale: I hvor stor grad er gutters og jenters utdanningsvalg i endring? Det er ett av spørsmålene i rapporten av Liza Reisel og Idunn Brekke. (12.03.2013)
Les mer og last ned rapporten hos ISF

Doktorgrader
Tittel: Doktorgrader i tall
Omtale: Doktorgradsstatistikk for 2012 viser flere avlagte grader, flere utlendinger og flere kvinner. (28.02.2013)
Les mer og last ned nyhetsbladet hos NIFU

Publisering og produktivitet
Tittel: A macro analysis of productivity differences across fields: Challenges in the measurement of scientific publishing
Omtale: Forskningsproduktivitet sammenlignes på tvers av fag, og det ses på variasjoner i vitenskapelig stilling, alder og kjønn. (28.02.2013)
Les mer og last ned artikkelen hos NIFU

Forskerfusk
Tittel: Males Are Overrepresented among Life Science Researchers Committing Scientific Misconduct
Omtale: Ifølge artikkelen er 65 prosent av de som fusker i livsvitenskap menn. På toppstillingnivå er det 88 prosent. (24.01.2013)
Les artikkelen hos mBio

Risiko
Tittel: Examination behavior – Gender differences in preferences?
Omtale: Rapporten viser at kvinnelige og mannlige studenter i mikroøkonomi ved Stockholms universitet velger ulike strategier. Artikkelforfatterne mener at kvinnene tar mindre risiko. (24.01.2013)
Les mer hos IFAU

Diskriminering
Tittel: The bias detective
Omtale: Jo Handelsmans avdekking av kjønnsdiskriminering i akademia - en fiktiv jobbsøknad der "John" ble ansett for å være mer kompetent enn "Jennifer" omtales i tidsskriftet Nature som en av de ti viktigste forskningsfunnene fra 2012. (02.01.2013)
Les mer hos Nature

Innovasjon
Tittel:
Promoting Innovation – Policies, practices and procedures
Omtale: Elisabet Ljunggren og Trine Kvidal har skrevet kapittelet "Implementing "a Gender Perspective" in an Innovation Policy Programme" i VINNOVAs bok om innovasjon. (20.12.2012)
Les mer hos VINNOVA 

FoU-statistikk for 2011
Tittel:
Vekst i FoU-innsatsen i 2010-2011
Omtale: Endelige resultater fra FoU-undersøkelsene for 2011 i instituttsektoren og universitets- og høgskolesektoren er klare. (20.12.2012)
Les mer hos NIFU 

OECD-rapport
Tittel:
 Gender Publication - Closing the Gender Gap: Act Now
Omtale: Jenter velger i mindre grad enn gutter vitenskapelige og teknologiske utdanninger og karrierer, både i Norge og andre OECD-land. Og ifølge rapporten eksisterer det et glasstak for kvinner, også i Norge. (20.12.2012)
Les mer hos OECD

Hva skal til?
Tittel: The National Assessments on Gender and STI project
Omtale: Internasjonal studie viser lave tall for kvinner i "harde" fag. Ekspertene Huyer og Hafkin mener at en kombinasjon av tiltak knyttet til utdanning, helse, økonomisk og sosial status er nødvendig. (10.12.2012)
Les mer hos SciDev.net 

Kandidatundersøkelse
Tittel: Arbeidsmarkedssituasjon og tilfredshet med utdanningen blant ulike grupper av nyutdannede
Omtale: Resultater fra mastere uteksaminert i 2011 viser at den største kjønnsforskjellen i lønn var blant kandidater i økonomisk-administrative fag. De mannlige kandidatene hadde 7,5 prosent høyere lønn enn de kvinnelige. (29.11.2012)
Les mer og last ned rapporten hos NIFU 

Forskningstid
Tittel: Individual Differences in Faculty Research Time Allocations Across 13 Countires
Omtale: Artikkelforfatterne finner bare små kjønnsforskjeller i tid brukt på forskning blant universitetsansatte i 13 land, med unntak av Malaysia. (28.11.2012)
Les mer og last ned artikkelen hos NIFU

Midtveisevaluering
Tittel: Alle skal med!?
Omtale: Evalueringsrapporten av Forskningsrådets Virkemidler for Regional FoU og Innovasjon (VRI), viser at målet om 40 prosent kvinner i sentrale posisjoner i VRI er nådd, men ikke målet om flere kvinner i innovasjonsprosesser. (28.11.2012)
Les mer og last ned rapporten hos Forskningsrådet

Høy sysselsetting
Tittel: Med doktorgrad i arbeidslivet
Omtale: Personer med avlagt doktorgrad, har i hovedsak ikke hatt problemer med å skaffe seg arbeid. De kvinnelige doktorene er i noe høyere grad enn de mannlige ansatt i offentlig sektor, 69 prosent mot 57 prosent. (26.11.2012)
Les mer og last ned rapporten hos NIFU

Kjønn og kultur
Tittel: Gender and Science - Studies across Cultures
Omtale: Forsker Neelam Kumar analyserer kjønnsdimensjonen i forskning kulturelt, med eksempler fra Japan, Nederland og Saudi-Arabia. (02.11.2012)
Les sammendrag av boka hos Cambridge University Press

Dansk forskerundersøkelse
Tittel: Forskerundersøgelsen 2012
Omtale: Halvparten av de kvinnelige universitetsansatte synes den skjeve kjønnsfordelingen ved universitetene er et problem, men bare hver fjerde av de mannlige ansatte. (02.11.2012)
Les mer hos FORSKERforum

Verdensomspennende undersøkelse
Tittel:  Women as Academic Authors, 1665-2010
Omtale: Den største undersøkelsen noensinne av vitenskapelig publisering og kjønn, med millioner av artikler i flere hundre fag i perioden 1665 til 2010, viser store kjønnsforskjeller. (30.10.2012)
Les mer hos Chronicle

Alarmerende tall
Tittel: The Gender Equality and the Knowledge Society Scorecard
Omtale: Alarmerende lave tall for kvinnelige forskere i "harde" fag. Det viser en verdensomspennende studie. (29.10.2012)
Les mer hos EU-kommisjonen

Kvinner mindre sjanse
Tittel:  Män har större chans än kvinnor att få forskningsanslag från FAS
Omtale: Menn har større sjanse enn kvinner til å få støtte fra Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap. En forklaring er ulik formell kompetanse, men det forklarer ikke forskjellen alle årene. (24.10.2012)
Les mer hos Läkartidningen

Styrk satsingen
Tittel: Styrk satsingen. Videreføring av Kif-komiteens arbeid etter 2013
Omtale: Kif-komiteens rapport er utarbeidet for å gi Kunnskapsdepartementet et grunnlag for å bestemme hva som skal skje etter at den nåværende komiteens periode går ut 31. desember 2013. (18.10.2012)
Les rapporten

Ny statistikk
Tittel: Doktorgrader i tall
Omtale: For første gang er det flere kvinner enn menn som har avlagt doktorgrad i Norge. Det viser tall fra første halvdel av 2012. (01.10.2012)
Se mer hos NIFU

Indikatorrapporten
Tittel: Indikatorrapporten 2012
Omtale: Nye tall viser at det fortsatt er lav andel kvinnelige forskere i matematikk, naturvitenskap og teknologi. Rapporten viser også at Norge har 32 prosent kvinnelige rektorer, den høyeste andelen i Europa. (28.09.2012)
Les mer hos Forskningsrådet

Undervurderer kvinner
Tittel: Science faculty’s subtle gender biases favor male students
Omtale: Akademikere anser mannlige jobbsøkere som mer kompetente enn kvinnelige, selv når søknadene er helt like. (28.09.2012)
Les mer om eksperimentet og last ned artikkelen hos forskning.no

Helse og omsorg
Tittel: Menn i omsorgsyrker - Hvordan lykkes med å rekruttere og beholde menn i omsorgstjenestene?
Omtale: Forskerne bak rapporten mener vi må se nærmere på hvilken yrkesveiledning ungdom får. (24.09.2012)
Les mer og last ned rapporten hos forskning.no

Kjønn og karriere
Tittel: Kjønn og karriere. En rapport om kvinners karriereutvikling med utgangspunkt i mentorprogrammet ved Universitetet i Oslo
Omtale: En ny rapport ser på karriere og arbeidsmiljø med utgangspunkt i mentorprogrammet ved Universitetet i Oslo (UiO). (10.09.2012)
Les mer og last ned rapporten hos UiO

Karriereløp
Tittel: Kvinners og menns karriereløp i norsk forskning
Omtale: Kvinnelige forskere er overrepresentert i undervisning og i midlertidige stillinger, og har tregere karriereutvikling enn mannlige forskere. (27.08.2012)
Les mer hos NIFU

Forskningsfinansiering
Omtale: En ny studie avdekker store forskjeller i forskningsfinansiering til kvinner og menn, men er det fordi kvinner ikke søker om støtte? (24.08.2012)
Les mer hos Times Higher Education

Ubalanse på Teologisk
Tittel: Kjønns(u)balanse på TF: Rekrutteringsprosesser og faglige prioriteringer ved Det teologiske fakultet med vekt på perioden 1991 – 2012
Omtale: Det teologiske fakultet har lavest kvinneandel ved hele Universitetet i Oslo (UiO). (17.08.2012)
Les mer og last ned rapporten hos UiO

Flere fullfører
Tittel: Stipendiater og doktorgradsgjennomføring
Omtale: Rapporten viser at andelen som avlegger doktorgraden i løpet av åtte år har økt betraktelig. Kvinner og menn fullfører i like stor grad, men mannlige stipendiater fullfører på kortere tid enn kvinnelige. (16.08.2012)
Les mer og last ned rapporten hos NIFU

Likestilt Skandinavia?
Tittel: Women’s equality in the Scandinavian academy: a distant dream?
Omtale: Artikkelen omhandler danske, svenske og norske forskeres erfaringer med likestilling og diskriminering i akademia. (08.08.2012)
Les mer hos KILDEN

Etter doktorgraden
Tittel: Nye muligheter på arbeidsmarkedet for doktorgradskandidater
Omtale: I rapporten fra Universitetet i Bergen (UiB) kommer det fram at UiBs doktorgradskandidater ønsker jobb i akademia, men færre enn før får jobb der. (05.07.2012)
Les mer og last ned rapporten hos UiB

Doktoravhandling
Tittel: The Reality of Gender Mainstreaming Implementation. The Case of the EU Research Policy
Omtale: Lut Mergaert spør i sin avhandling hvorfor implementeringen av EUs likestillingsdirektiv går så tregt. (29.06.2012)
Les mer og last ned avhandlingen hos KILDEN

Evaluering av doktorgradsutdanningen
Tittel: PhD education in a knowledge society
Omtale: Rapporten viser at det er høyt nivå på doktorgradsutdanningen i Norge. Noen av utfordringene er rekruttering, og tiden kandidatene bruker på å ta en doktorgrad. (28.06.2012)
Les mer og last ned evalueringsrapporten hos Forskningsrådet

Læringsmiljøundersøkelsen
Tittel: Læringsmiljøundersøkelse 2012
Omtale: Resultatene fra årets undersøkelse er klare. 8 532 studenter ved 7 universiteter og høgskoler har svart på spørsmål om læringsutbytte, trivsel, ambisjoner, studieprogresjon, mobbing, trakassering og mer. (19.06.2012)
Les mer og last ned resultatene hos Universitetet i Oslo

Sakte økning
Tittel: Personal vid universitet och högskolor 2011
Omtale: Andelen kvinnelige professorer fortsetter å øke i Sverige, men med mindre enn ett prosentpoeng i året. I fjor utgjorde kvinnene nesten en fjerdedel av alle professorene. (18.06.2012)
Les mer hos Högskoleverket

Transparente maktstrukturer
Tittel: Rekrytering, karriär och karriärvägar
Omtale: Prosjektet ved svenske kunstutdanninger konkluderer med at transparente rekrutteringsprosesser gagner likestilling. (11.06.2012)
Les mer og last ned rapporten hos Högskoleverket

Forskningsrådet i tall
Tittel: Forskningsrådet i tall 2011
Omtale: Prosjekt-, bevilgnings- og søknadsstatistikk fra Forskningsrådet i 2011 viser at kjønnsfordelingen blant prosjektledere har holdt seg stabilt fra 2007 til 2011 på 75 prosent menn og 25 prosent kvinner. (11.06.2012)
Se flere tall hos Forskningsrådet

OECD anbefaler satsing på likestilling
Tittel: Gender Equality in Education, Employment and Entrepreneurship: Final Report to the MCM 2012
Omtale: OECD vil minske kjønnsforskjellene innen utdanning, arbeidsliv og entreprenørskap og anbefaler større satsing på likestillingstiltak. (25.05.2012)
Les mer og last ned rapporten hos FOKUS

Forskerutdanning
Tittel: En jämställd forskarutbildning?
Omtale: Sveriges förenade studentkårer og Sveriges universitetslärarförbund står bak rapporten. De anbefaler å styrke doktoranders psykososiale arbeidsmiljø. (25.05.2012)
Les mer og last ned rapporten hos Högskoleverket

Utradisjonelle menn?
Tittel: Not so unconventional after all: a quantitative study of men in care-oriented study programmes and professional occupations in Norway
Omtale: Menn som velger sykepleierutdanning er tema i Hilde Karlsens doktoravhandling. (22.05.2012)
Les mer hos KILDEN

Mer effektiv rekruttering
Tittel: Rekryteringsmål för kvinnliga professorer
Omtale: Högskoleverket har analysert hvordan den svenske regjeringens rekrutteringsmål for å øke andelen kvinnelige professorer kan bli mer effektive. (18.05.2012)
Les rapporten

Tilstandsrapport
Tittel: Høyere utdanning 2012 - en tilstandsrapport
Omtale: Kunnskapsdepartementets årlige rapport for høyere utdanning ser blant annet på kjønn og utdanningsvalg, kjønnsfordelingen blant doktorander og kjønnsforskjeller i midlertidighet. (15.05.2012)
Les mer og last ned rapporten hos Kunnskapsdepartementet

Kjønnspoeng
Tittel: Rettferdige tiltak for kjønnsbalanse?
Omtale: Åse Røthing har skrevet en artikkel om kjønnspoeng i det nyeste nummeret av Tidsskrift for samfunnsforskning. (25.04.2012)
Les mer hos Institutt for samfunnsforskning

Likestillingskartlegging
Tittel: Jämställda fakulteter?
Omtale: Universitetet må bli mer likestilt for ikke å miste yngre kvinner og menn til andre arbeidsgivere. Det er en av konklusjonene i en likestillingskartlegging ved Göteborgs universitet. (26.03.2012)
Les mer og last ned rapporten hos Göteborgs universitet

Rekordår for doktorgrader
Tittel: Doktorgrader i tall
Omtale: Det har aldri vært avlagt så mange doktorgrader som i 2011 - hele 1 327. Blant doktorander med norsk statsborgerskap var det like mange kvinner og menn. (27.02.2012)
Les mer hos NIFU

Mangel på stipendiater
Tittel: Etterspørsel etter og tilbud av stipendiatstillinger frem mot år 2020
Omtale: Kunnskapsdepartementet (KD) og Universitets- og høgskolerådet har lagt fram en rapport som kartlegger behovet for personer med doktorgrad mot år 2020. Arbeidsgruppa foreslår å satse på rekrutteringsstillinger i de mest mannsdominerte fagene - MNT-fag. (23.02.2012)
Les mer og last ned rapporten hos KD

Kvinner og ledelse
Tittel: Women, Management and Leadership
Omtale: Rapporten er den siste i prosjektet NASTA Women's Leadership. (06.02.2012)
Les sammendrag av rapporten
Les hele avslutningsrapporten

Forskeres tidsbruk
Tittel: Tidsbruk, arbeidstid og tidskonflikt i den norske universitets- og høgskolesektoren
Omtale: Arbeidsforskningsinstituttets (AFI) rapport avdekker at forskerne har lange arbeidsdager. Menn uten barn jobber mest, kvinner med barn minst. (26.01.2012)
Les mer og last ned rapporten hos AFI

Læringsutbytte
Tittel: Klare for arbeidslivet?
Omtale: I rapporten drøfter Hilde Karlsen utfordringer ved måling av læringsutbytte i høyere utdanning, og analyserer studentrapportert utbytte. Hun stiller blant annet spørsmålet: Er det kjønnsforskjeller i læringsutbytte? (11.01.2012)
Les mer og last ned rapporten hos NIFU

Tenke nytt
Tittel: Challenging Our Views on ICT, Gender and Education
Omtale: En ny artikkel vil ha forskere og beslutningstakere til å tenke nytt om IKT, kjønn og utdanning. Viser forskningen at menn ikke dominerer feltet for informasjons- og kommunikasjonsteknologi likevel? (22.12.2011)
Les mer og last ned artikkelen hos NIFU

Britisk statistikk
Tittel: Equality in Higher Education: Statistical Report 2011
Omtale: Årets statistiske rapport om likestilling i høyere utdanning i England inkluderer både kjønn og hudfarge, og viser at 76 prosent av britiske professorer er hvite menn. (15.12.2011)
Les mer hos Times Higher Education
og les rapporten

Ikke flere kvinner
Tittel: Kvinner i forskning
Omtale: Kvinneandelen blant forskerne i instituttsektoren økte med kun ett prosentpoeng fra 2009 til 2010, og det var nullvekst ved universitetene og høgskolene. (13.12.2011)
Les mer hos NIFU

Mobilitet
Tittel: International Mobility among PhD Candidates at Norwegian Higher Education Institutions
Omtale: En undersøkelse av mobiliteten blant doktorgradsstudenter utført av Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU), viser at det er små forskjeller i mobilitet både mellom kandidater med og uten barn og mellom kvinner og menn. (07.12.2011)
Les mer og last ned rapporten hos SIU

Mannlighet og utdanningsvalg
Tittel: Passa och passa in - om manlighet, fotboll och utbildningsval
Omtale: Et samarbeid mellom AIK Fotboll og Karolinska institutet (KI) om kjønn og omsorgsutdanninger førte fram til denne boka. Prosjektet ble finansiert av Delegationen för jämställdhet i högskolan. (30.11.2011)
Les mer hos KI

Utlendinger i norsk forskning
Tittel: Utlendinger i norsk forskning. En undersøkelse basert på registerdata
Omtale: Ny rapport fra NIFU viser at kjønnsfordelingen blant forskere med ikke-norsk og med norsk statsborgerskap er omtrent lik. Men blant doktorandene er kvinneandelen fra Asia, Afrika og Latin-Amerika mye lavere enn blant norske doktorander. (27.10.2011)
Les mer og last ned rapporten hos NIFU

Doktorgradsutdanning
Tittel: Doktorgradsutdanningen og instituttsektoren. Innstilling til Kunnskapsdepartement
Omtale: I Forskningsrådets rapport om instituttsektoren og doktorgradsutdanningen står det lite om kjønnsbalanse, men det nevnes at mens kvinneandelen er økende i universitets- og høgskolesektoren, er den mer varierende i instituttsektoren. (24.10.2011)
Les mer og last ned rapporten hos Forskningsrådet

Doktorgradsstatistikk
Tittel: Doktorgrader i tall
Omtale: Fersk statistikk viser at det i første halvår 2011 ble gjennomført 701 doktorgradsdisputaser. Kjønnsfordelingen er 47 prosent kvinner og 53 prosent menn, men med en betydelig variasjon mellom fagområdene. (13.10.2011)
Les mer hos NIFU

Sluttrapport
Tittel: Storytelling - att skriva om berättelsen om akademin. Slutrapport för projekt Storytelling
Omtale: Det svenske prosjektet om fortellinger fra kvinnelige forskere i akademia er nå avsluttet. Du kan både laste ned boka med fortellingene og sluttrapporten fra prosjektet "Storytelling". (11.10.2011)
Les mer hos Umeå universitet

Indikatorrapporten
Tittel: Indikatorrapporten 2011
Omtale: Ny utgave av Indikatorrapporten er ferdig. Du kan blant annet se kjønnsfordelingen blant doktorander, i toppstillinger og blant forskerpersonalet i Norge. (26.09.2011)
Les mer og last ned rapporten hos Forskningsrådet

 

Les flere tips om aktuell forskning i Oppslagstavla

Del Del på FacebookTwitter
KILDEN Universitets og høgskolerådet
Nettstedet kifinfo.no er utarbeidet av KILDEN for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif), sekretariat: Universitets- og høgskolerådet.
Vil du ha månedlige oppdateringer om kjønnsbalanse og mangfold i forskning, meld deg på nyhetsbrevet fra kifinfo!