Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning

Likestilling i instituttsektoren

Del Del på FacebookTwitter

De norske forskningsinstituttene er pålagt å jobbe aktivt for å fremme likestilling mellom kvinner og menn i virksomheten. På denne siden har vi samlet en del informasjon som kan være til hjelp for deg som jobber med å fremme likestilling ved et forskningsinstitutt, eller som ønsker informasjon om likestilling og instituttsektoren.

Se mer informasjon i menyen til venstre, disse seksjonene er også aktuelle for instituttsektoren.

Illustrasjonsfoto: iStockphotoIllustrasjonsfoto: iStockphoto

Hva sier loven?

Aktivitets- og redegjørelsesplikten i likestillingsloven gjelder også for forskningsinstituttene. Dette gjelder også når instituttet er privat eid.

Aktivitetsplikten pålegger alle arbeidsgivere å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling mellom kvinner og menn i virksomheten.

Redegjørelsesplikten pålegger alle arbeidsgivere å beskrive den faktiske likestillingen i virksomheten, samt igangsatte og planlegge tiltak for å fremme likestilling. Redegjørelsen skal gis i virksomhetens årsberetning.

Les mer i Lover og avtaler

Hva viser statistikken?

  • Blant ansatte i forskerstillinger eller vitenskapelige stillinger i instituttsektoren i 2010 var kvinneandelen 40 prosent. Andelen kvinner økte med ett prosentpoeng fra 2009 til 2010.
  • 60 prosent av forskerne i instituttsektoren i 2010 var menn.
  • Kvinneandelen var i 2010 høyest ved de offentlig rettede forskningsinstituttene og helseforetak uten universitetssykehusfunksjoner, begge med 43 prosent kvinner.
  • Ved de næringsrettede instituttene utgjorde kvinnene 30 prosent av forskerne/FoU-personalet i 2010.
  • Det ble avlagt 89 doktorgrader i 2010 av instituttenes ansatte. 40 av disse var kvinner, 49 var menn.
  • Andel kvinner i toppstillinger i instituttsektoren var i 2008 rundt 22 prosent.
  • I 2008 hadde 35 prosent av de kvinnelige forskerne i instituttsektoren doktorgrad (33 prosent i 2007).

Kilder for tallene over:
NIFU: Kvinner i forskning (nyhetsbrev, desember 2011 og tidligere utgaver)
Samlerapport for instituttene 2010, Norges forskningsråd

Hvordan jobbe for likestilling?

Likestillingsarbeidet bør være en del av den daglige driften i institusjonen. Ett premiss for å lykkes er at ansvaret for det forankres og utgår fra toppledelsen sentralt, og fra ledelsen ved avdelinger.

Hovedelementene i likestillingssatsingen bør inkorporeres i enhetenes strategiske planarbeid. Det bør utarbeides tiltaksplaner på alle nivå, med årlige rapporteringer på måltall, virkemidler og oppnådde resultater. Det er også viktig at institusjonene klargjør en begrunnelse for likestillingsarbeidet sitt, for slik å skape legitimitet for dette arbeidet. Likestillingsplanene må være konkrete. Enhetene må trekkes aktivt inn i prosessen og ansvarliggjøres ved å vedta egne mål og tiltak. Det er også viktig at nye satsinger og prosjekter vurderes i forhold til målene for
likestilling.

Les: Virkemidler - strukturelle tiltak
Les: Virkemidler - enkelttiltak
Les: Argumenter for likestilling og bedre kjønnsbalanseDenne siden ble sist oppdatert 04.01.2013.

Del Del på FacebookTwitter

Kontakt Kif-komiteen

Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif) har i sitt mandat at den skal arbeide for å fremme likestilling i instituttsektoren.

Ønsker ditt institutt innspill i likestillingsarbeidet kan dere kontakte komiteen. Sekretæren kan nås på e-post: kif@uhr.no

Les mer om komiteen her:

Konferanse 2009

Konferansen Likestilling på instituttene - status og satsing ble arrangert 29. oktober 2009 i Oslo.

Konferansen var for ledere, HR-ansvarlige og øvrige interesserte administrativt ansatte og forskere i sektoren. Interesserte fra departementene, fagforbund og arbeidsgiverorganisasjoner ble også invitert.

Noen av innlederne:
• Eva Mark, Göteborgs universitet
• Unni Steinsmo, SINTEF
• Aagoth Storvik, Institutt for samfunnsforskning
• Agnete Vabø, NIFU Step

Kif-komiteen, Norges forskningsråd og Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA) samarbeidet om arrangementet. KILDEN koordinerte konferansen i samarbeid med ABELIA.

KILDEN Universitets og høgskolerådet
Nettstedet kifinfo.no er utarbeidet av KILDEN for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif), sekretariat: Universitets- og høgskolerådet.
Vil du ha månedlige oppdateringer om kjønnsbalanse og mangfold i forskning, meld deg på nyhetsbrevet fra kifinfo!