Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning

Statistikk

Del Del på FacebookTwitter

Denne siden inneholder utvalgt statistikk om kjønnsfordeling i forskning. Statistikk over forskning og utviklingsarbeid (FoU-statistikk) utarbeides annethvert år i Norge. NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning har statistikkansvaret for universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren, mens Statistisk sentralbyrå har ansvaret for næringslivet.

Noen nøkkeltall

 • I 2013 var totalt 22 588 personer ansatt som FoU-personale ved norske universiteter og høgskoler. Herav 10 504 kvinner og 12 084 menn. FoU-personale inkluderer fast personale, annet personale og rekrutteringspersonale.
 • I 2013 hadde universitetene og høgskolene totalt 12 354 ansatt som fast personale. Av disse var 5 375 kvinner og 6 981 menn. Fast personale inkluderer blant annet professor 1, leder, høgskoledosent, førsteamanuensis, amanuensis, førstelektor, universitets/høgskolelektor.
 • I 2013 var totalt 4 820 personer ansatt som annet personale i sektoren  Av disse var 2 186 kvinner og 2 634 menn. Annet personale inkluderer blant annet leger ved universitetssykehus, forskere og postdok-stillinger.

Vitenskapelige stillinger - professorer

 • I 2013 var kvinneandelen rundt 25 prosent blant professorene (24 prosent i 2012).
 • Høyest kvinneandel blant professorene i 2013 hadde medisin og helsefag med nesten 35 prosent (32 prosent i 2012). Humaniora lå like etter med nesten 31 prosent kvinnelige professorer (det samme som i 2012).
 • I 2013 hadde teknologifagene lavest kvinneandel med rundt 10 prosent (11 prosent i 2012).

Vitenskapelige stillinger - stipendiater

 • Kvinneandelen blant dem som disputerte passerte for første gang 50 prosent i 2014.
 • I 2013 var det rundt 54 prosent kvinnelige doktorgradsstipendiater.
 • I 2007 var det for første gang flere kvinner enn menn i stipendiatstillinger.

Kjønnsfordeling i andre stillinger 2013

 • Førsteamanuensis: 42 prosent kvinner, 58 prosent menn i 2013 (40 prosent kvinner og 60 prosent menn i 2012).
 • Postdoktor: 50 prosent kvinner, 50 prosent menn i 2013.

Kilder for tallene over:
NIFU: FoU-statistikkbanken
DBH: Database for statistikk om høgre utdanning

Doktorgrader i 2015

 • I 2015 ble det totalt avlagt 1 436 doktorgrader i Norge. Dette er omtrent det samme som 2014 (1 148 doktorgrader).
 • 756 av doktorandene var kvinner, og det er det høyeste antallet som er registrert noen gang. 
 • Utviklingen bringer andelen kvinner opp i 53 prosent i 2015.
 • Menn avla 680 doktorgrader, eller 124 grader færre enn for to år siden.
 • 2014 var det første året der flere kvinner enn menn tok doktorgrad, med 730 kvinner mot 713 menn.

Doktorgrader i 2015: fag, kjønn og land

 • Kvinner er spesielt sterkt representert blant doktorandene innenfor de to største fagområdene, med 65 prosent i medisin og helsefag og 62 prosent i samfunnsvitenskap.
 • Kvinner er også i flertall i humaniora og landbruksfag.
 • Men er i flertall i teknologi og matematikk/naturvitenskap. Her sto kvinner for henholdsvis 29 og 37 prosent av gradene som ble avlagt i 2015.
 • Andelen utenlandske statsborgere var 37 prosent i 2015, noe som er det høyeste som er målt noe år.
 • 534 personer med utenlandsk statsborgerskap tok doktorgraden i Norge i 2015. Det var noen færre enn i toppåret 2013, men likevel en økning på 6
  prosent fra 2014.  
 • I alt var mer enn 90 land representert. De fem nasjonane som hadde flest doktorander i 2015 var Kina, Tyskland, Iran, India og Italia.

Kilder for tallene over:
NIFU: Doktorgrader i tall (nyhetsbrev mars 2016 og tidligere utgivelser)

Utdanning

Høsten 2014 var det registrert om lag 272 500 studenter ved universiteter og høgskoler i Norge, medregnet de norske studentene i utlandet. Det er en økning på nær 3 500 studenter fra året før.

Det ble fullført 45 000 utdanninger ved norske universiteter og høgskoler i studieåret 2013/2014 (mot 42 127 i 2012/2013). Kvinner fullførte 61 prosent av disse. Dette er det samme som årene før.

Flest kvinner fullførte utdanninger innen helse-, sosial- og idrettsfag med 31 prosent. Blant innvandrerkvinnene var det med 27 prosent også flest som fullførte innenfor dette fagfeltet. Blant norskfødte kvinner med innvandrerforeldre var det hele 40 prosent som fullførte innen helse-, sosial- og idrettsfag.

Størstedelen av menn som fullførte en universitets- eller høgskoleutdanning i løpet av 2013/2014 gikk innenfor fagfeltet naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag. Blant innvandrermenn var det 44 prosent som fullførte innenfor dette fagfeltet, en nedgang på 2 prosentpoeng fra året før. Blant norskfødte menn med innvandrerforeldre fullførte 34 prosent innen dette fagfeltet, mens 29 prosent fullførte innen økonomiske og administrative fag. Disse to fagfeltene var også de mest populært blant menn i den øvrige befolkningen.

Blant nye studenter i 2006 fullførte 57 prosent av de mannlige en grad i løpet av åtte år. Det samme gjaldt 67 prosent av de kvinnelige.

Ser vi bare på gruppen som var yngre enn 25 år ved oppstart, fullførte 66 prosent av mennene en grad, mens tilsvarende tall for kvinner var 77 prosent. For dem som startet etter fylte 25 år, fullførte 35 prosent av mennene og 41 prosent av kvinnene en grad i løpet av åtte år.

Av de vel 32 000 studentene som startet på bachelorutdanning for første gang i 2009, fullførte 47 prosent innen tre år. Etter ytterligere to år hadde 65 prosent fullført. I løpet av denne femårsperioden var det 21 prosent som avbrøt studiet. Bachelorutdanningen i økonomiske og administrative fag hadde høyest andel av studenter som avbrøt i løpet av fem år, hele 32 prosent. 70 prosent av kvinnene fullførte en bachelorutdanning innen fem år, mens tilsvarende andel for menn var 58 prosent.

Menn er nå i mindretall blant studentene på alle nivåer, og også blant stipendiatene. Det viser tall fra Tilstandsrapporten for høyere utdanning og Forskningsbarometeret.

Kilder for tallene over:
Studenter ved universiteter og høgskoler, 1. oktober 2014
Fullførte utdanninger ved universiteter og høgskoler, 2013/2014
Gjennomstrømning i høyere utdanning, 2013/2014
Tilstandsrapporten og Forskningsbarometeret
Les mer hos Statistisk sentralbyrå

Søkertall

Samordna opptak presenterer søkertallene til høyere utdanning for skoleåret 2015 og tidligere år på sine nettsider. Her finner du blant annet oversikt over antallet førsteprioriterte kvinnelige søkere fordelt på utdanningsområder, studium og læresteder.

Les mer hos Samordna opptak

Internasjonalt

Flere tall

 • Statistikk og indikatorer for forskningssystemet presenteres i Indikatorrapporten: Indikatorrapporten 2015 Den inneholder blant annet kjønnsfordelingen blant doktorander, i toppstillinger og blant forskerpersonalet i Norge.
 • Gjennomsnittlig månedeslønn for heltidsansatte menn med universitets- eller høgskoleutdanning (lengre enn 4 år), er 65 700 kroner. For kvinner i samme gruppe er det 53 100 kroner. (Tall fra 2015; SSB)
 • Gjennomsnittlig månedeslønn for heltidsansatte menn med universitets- eller høgskoleutdanning (til og med 4 år), er 54 900 kroner. For kvinner i samme gruppe er det 43 600 kroner. (Tall fra 2015; SSB)              


Denne siden ble sist oppdatert 01.04.2016.

Del Del på FacebookTwitter

Finn mer statistikk!

I oversikten over nettressurser finnes flere aktuelle lenker for deg som er på utkikk etter statistikk:

Eksterne lenker

Database for statistikk om høgre utdanning

(dbh.nsd.uib.no)

Bruk denne for å søke opp statistikk på de enkelte institusjonene. Her kan man selv lage søk og finne kvinneandeler i ulike ansattegrupper eller ulike læresteder.

NIFU

(nifu.no)

NIFU utarbeider og presenterer statistikk fra forsknings- og utdanningssektoren. På deres sider finner du mer statistikk.

Universitets- og høgskolerådets medlemsinstitusjoner

Universitet og høgskoler er inndelt i ulike kategorier. Se oversikt hos Universitets- og høgskolerådet:

Eksterne lenker

Medlemsinstitusjoner

(uhr.no)

KILDEN Universitets og høgskolerådet
Nettstedet kifinfo.no er utarbeidet av KILDEN for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif), sekretariat: Universitets- og høgskolerådet.
Vil du ha månedlige oppdateringer om kjønnsbalanse og mangfold i forskning, meld deg på nyhetsbrevet fra kifinfo!